Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   Różne stawki ryczałtu i odliczenia w PIT-28
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Różne stawki ryczałtu i odliczenia w PIT-28

Gazeta Podatkowa

W 2016 r. byłem zatrudniony na etacie i jednocześnie w działalności gospodarczej opłacałem ryczałt ewidencjonowany według stawki 3% oraz 8,5%. W PIT-28 za 2016 r. chciałbym odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione na rzecz mojej mamy, która jest osobą niepełnosprawną pozostającą na moim utrzymaniu. W jaki sposób powinienem tego dokonać?

Wykazywane w rocznym zeznaniu PIT-28 przychody z działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo pomniejszać m.in. o wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne. Z odliczenia tego może skorzystać nie tylko osoba niepełnosprawna, ale również podatnik, na którego utrzymaniu osoba taka pozostaje.

Ustawodawca wskazał jednocześnie, że aby takie odliczenie było możliwe, osoba niepełnosprawna musi być: współmałżonkiem, dzieckiem własnym lub przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową, a jej dochód nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 9.120 zł (art. 26 ust. 7e ustawy o pdof).

Jeżeli przedsiębiorca-ryczałtowiec uzyskujący przychody opodatkowane według różnych stawek ryczałtu ewidencjonowanego w rozliczeniu rocznym chce skorzystać z przysługujących odliczeń od przychodu, dokonuje ich w takim stosunku, w jakim przychód opodatkowany według danej stawki pozostaje w ogólnej kwocie przychodów.

 

Przykład

Podatnik w 2016 r. prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym według dwóch stawek: 3% i 8,5%. Z tytułu pierwszej osiągnął przychód w wysokości 72.000 zł, a z drugiej w wysokości 41.000 zł (łącznie 113.000 zł).

Na utrzymaniu podatnika pozostaje jego niepełnosprawna matka, której roczne dochody za 2016 r. wyniosły 9.080 zł. W 2016 r. podatnik poniósł wydatki na dostosowanie łazienki i kuchni do potrzeb niepełnosprawności matki. Posiada na tę okoliczność faktury za usługi i materiały budowlane na łączną wartość 17.600 zł.

Aby ustalić wielkość odliczeń przypadających na przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami ryczałtu, podatnik powinien:

1) ustalić udział przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek ryczałtu w przychodach ogółem:
  - stawka 3% (72.000 zł : 113.000 zł) × 100  63,72%,
  - stawka 8,5% (41.000 zł : 113.000 zł) × 100 36,28%,
2) obliczyć wielkość odliczeń od przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek ryczałtu:
  - stawka 3% (17.600 zł × 63,72%)  11.214,72 zł,
  - stawka 8,5% (17.600 zł × 36,28%) 6.385,28 zł,
3) dokonać odliczenia wydatków rehabilitacyjnych od przychodów według poszczególnych stawek ryczałtu:
  - stawka 3% (72.000 zł - 11.214,72 zł)  60.785,28 zł,
  - stawka 8,5% (41.000 zł - 6.385,28 zł)  34.614,72 zł.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60