Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   Darowizna ze wskazaniem w zeznaniu rocznym
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Darowizna ze wskazaniem w zeznaniu rocznym

Gazeta Podatkowa

W 2016 r. przekazałem darowiznę pieniężną fundacji będącej organizacją pożytku publicznego wspierającej dzieci z wadami wzroku. Jednak na przelewie bankowym zaznaczyłem nazwisko konkretnego dziecka będącego podopiecznym tej fundacji, na leczenie którego ją przeznaczyłem. Czy taką darowiznę można uznać za darowiznę dla fundacji podlegającą odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym, czy też jest to tzw. darowizna prywatna nieobjęta tą preferencją?

Darowiznę wskazaną w pytaniu Czytelnik mógł odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym.

Odliczeniu od dochodu podlegają m.in. darowizny przekazane organizacjom określonym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), w tym m.in. fundacjom i stowarzyszeniom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Aby odliczenie przekazanych tym instytucjom kwot było możliwe, muszą one prowadzić działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i realizować cele pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o pdof). Cele te z kolei określa art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród nich znajduje się m.in. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza.

Podatnik, który - tak jak Czytelnik - przekazał na rzecz organizacji pożytku publicznego darowiznę z poleceniem, tj. ze wskazaniem konkretnej osoby, na rzecz której przekazane pieniądze mają zostać wydatkowane, może wartość przekazanej darowizny odliczyć od dochodu. Nie należy jej bowiem klasyfikować jako przekazanej osobie fizycznej. Obdarowanym nadal jest organizacja, która otrzymaną kwotę obowiązana jest jedynie wydatkować zgodnie ze wskazaniami darczyńcy. W konsekwencji kwota darowizny przekazana fundacji wspierającej dzieci z wadami wzroku podlega odliczeniu od dochodu także wtedy, gdy Czytelnik wskazał osobę, na rzecz której darowizna ta ma być wydatkowana. Wskazanie to nie zmienia bowiem jej charakteru.

Dokonując odliczenia darowizny trzeba tylko pamiętać, że jego wysokość jest limitowana. Odliczeniu podlega kwota darowizny faktycznie dokonanej w roku podatkowym, pod warunkiem, że nie przekracza ona kwoty stanowiącej 6% dochodu darczyńcy (w limicie tym należy uwzględnić również darowizny dokonane na cele kultu religijnego i krwiodawstwa). W przypadku darowizny pieniężnej warunkiem niezbędnym do odliczenia jest ponadto udokumentowanie jej wysokości dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy (art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o pdof).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60