Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   Prawo do ulgi odsetkowej po wynajęciu mieszkania
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prawo do ulgi odsetkowej po wynajęciu mieszkania

Przegląd Podatku Dochodowego

W 2006 r. małżonkowie zaciągnęli kredyt hipoteczny i sfinansowali nim zakup mieszkania. W 2016 r. kupili dom jednorodzinny, w którym zamieszali, a mieszkanie chcą wynająć. Czy oznacza to utratę prawa do ulgi odsetkowej?

Nie, wynajęcie lokalu mieszkalnego nie oznacza utraty prawa do ulgi odsetkowej.

W myśl art. 26b ust. 1 updof, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., w ramach ulgi odsetkowej, od podstawy obliczenia podatku podatnik może odliczać wydatki poniesione w roku podatkowym na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), który został mu udzielony na sfinansowanie określonej inwestycji mieszkaniowej, np. na zakup nowego lokalu mieszkalnego od dewelopera. W związku z realizacją takiej inwestycji, podatnik powinien zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe. Jest to warunek nabycia prawa do ulgi odsetkowej.

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że małżonkowie kilka lat zamieszkiwali w nabytym mieszkaniu, czyli zrealizowali wspomniany cel inwestycji, tj. zaspokoili swoje potrzeby mieszkaniowe. Zatem nabyli prawo do ulgi odsetkowej. Ustawodawca nie wskazał, aby okoliczność wynajęcia mieszkania skutkowała utratą prawa do nabytej ulgi. Tak więc należy uznać, że Czytelnicy uprawnieni są do dalszego odliczania spłacanych odsetek od kredytu. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 czerwca 2014 r., nr ITPB2/415-224/14/MM, który wskazał, że jedyną przesłanką ustania bytu ulgi odsetkowej jest zakończenie lub zaprzestanie spłaty tego kredytu, czyli brak wydatków na spłatę odsetek.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60