Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Wspólne opodatkowanie  »   Zasady dokonywania odliczeń od dochodu i podatku we wspólnym zeznaniu ...
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady dokonywania odliczeń od dochodu i podatku we wspólnym zeznaniu małżonków

Przegląd Podatku Dochodowego

Co do zasady każdy z małżonków podlega opodatkowaniu od swoich dochodów. Wyjątkowo jednak małżonkowie mogą rozliczać swoje dochody łącznie, a wówczas podatek ustalają w podwójnej wysokości podatku obliczonego według skali podatkowej od połowy ich łącznych dochodów. Ten sposób opodatkowania może mieć zastosowanie nawet, gdy jeden z małżonków nie uzyskał w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu lub uzyskał takie dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Należy jednak podkreślić, że małżonkowie mogą łącznie opodatkować swoje dochody, tylko gdy spełnione są warunki określone w art. 6 ust. 2 i 8-10 updof, tj. gdy:

  • pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
     
  • w ich związku przez cały rok podatkowy obowiązywała wspólność majątkowa,
     
  • wniosek o łączne opodatkowanie dochodów, wyrażony we wspólnym zeznaniu podatkowym, złożą w terminie określonym dla złożenia tego zeznania,
     
  • w roku podatkowym do żadnego z małżonków nie miały zastosowania przepisy o podatku liniowym, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem, gdy ryczałtem ewidencjonowanym są opodatkowane przychody z tzw. prywatnego najmu) lub ustawy o podatku tonażowym.

Stosowanie tej preferencji jest dopuszczalne zarówno, gdy w Polsce oboje małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jak i gdy jeden lub obydwoje podlegają tu ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W przypadku małżonka (małżonków) nierezydenta (nierezydentów) wspólne opodatkowanie zależy od spełnienia dodatkowych warunków określonych w art. 6 ust. 3a i 11-13 updof.

Rozliczając się łącznie we wspólnym zeznaniu podatkowym, małżonkowie mogą skorzystać z przysługujących im indywidualnie odliczeń od dochodu lub podatku.

Odliczenia przewidziane w ustawie o PIT
od dochodu od podatku
- opłacane w kraju i za granicą składki na ubezpieczenia społeczne,
- wydatki na cele rehabilitacyjne,
- darowizny na cele: działalności pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa,
- wydatki z tytułu używania internetu,
- oszczędzanie w IKZE,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwiększających uprzednio dochód opodatkowany,
- na działalność badawczo-rozwojową
- opłacane w kraju i za granicą składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- ulga prorodzinna,
- ulga abolicyjna

Uwzględniając we wspólnym zeznaniu ulgi podatkowe polegające odliczeniu od dochodu, małżonkowie powinni pamiętać, że o wydatki objęte takim odliczeniem każdy z nich może pomniejszyć wyłącznie swój dochód. To oznacza, że odliczenia przysługujące jednemu małżonkowi, który we wspólnym zeznaniu nie wykazuje dochodu, nie podlegają odliczeniu od dochodu drugiego małżonka. Ta sama zasada obowiązuje przy rozliczaniu strat poniesionych w poprzednich latach podatkowych.

Z kolei uwzględniając ulgi polegające na odliczeniu od podatku, małżonkowie powinni mieć na uwadze, że we wspólnym zeznaniu podatek obliczony od ich łącznych dochodów, jest ustalany na imię ich obojga. W rezultacie "wspólny" podatek może być pomniejszony o odliczenia przysługujące każdemu z małżonków, w tym również temu, który w zeznaniu nie wykazał dochodu do opodatkowania.

Przykład

Małżonkowie spełniają warunki do złożenia wspólnego zeznania podatkowego za rok podatkowy. Mąż uzyskał za ten rok dochód w wysokości 120.000 zł, ale po odliczeniu składek ZUS opłaconych w kwocie 13.445 zł (dane przykładowe), jego dochód do opodatkowania wyniósł 106.555 zł.

Żona uzyskała dochód w kwocie 7.200 zł, ale po odliczeniu 50% kwoty straty poniesionej w roku ubiegłym, jej dochód do opodatkowania wyniósł 0 zł.

Podatek obliczony według skali podatkowej od łącznego dochodu małżonków (tj. 106.555 zł) wyniesie 18.068,04 zł, co wynika z wyliczenia:

106.555 zł : 2 = 53.277,50 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych 53.278 zł

[(53.278 zł x 18%) - 556,02 zł] x 2 = 18.068,04 zł.

Od tak obliczonego podatku na imię obojga małżonków odliczeniu będą podlegać opłacone przez każdego z nich składki na własne ubezpieczenie zdrowotne, w tym składki męża - w kwocie 5.670,16 zł oraz żony - w kwocie 2.088 zł (dane przykładowe). Stąd podatek po odliczeniach wyniesie 10.309,88 zł.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60