Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Wspólne opodatkowanie  »   Jak ustanowienie rozdzielności majątkowej wpływa na opodatkowanie dochodów ...
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak ustanowienie rozdzielności majątkowej wpływa na opodatkowanie dochodów (przychodów) małżonków?

Przegląd Podatku Dochodowego

Stosunki majątkowe między małżonkami reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Z jego przepisów wynika, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa małżeńska obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Małżonkowie mogą również inaczej kształtować wzajemne stosunki majątkowe, m.in. zawierając przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie jego trwania umowę o zniesienie wspólności majątkowej. Ponadto ustrój rozdzielności majątkowej może zostać wprowadzony na mocy orzeczenia sądu lub zaistnieć z mocy ustawy (np. w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków).

W każdym przypadku ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami stanowi zdarzenie, które nie pozostaje bez wpływu na sferę ich praw i obowiązków podatkowych.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, na gruncie przepisów o podatku dochodowym, są odrębnymi podatnikami. Każdy z małżonków obowiązany jest zatem do indywidualnego rozliczenia osiąganych przez siebie dochodów. W drodze wyjątku małżonkowie mogą być opodatkowani od sumy swoich dochodów, do których ma zastosowanie skala podatkowa. Podatek określa się wówczas na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków (art. 6 ust. 2 updof).

Małżonkowie mający miejsce zamieszkania w Polsce mogą być opodatkowani od sumy swoich dochodów, jeżeli:

  • przez cały rok podatkowy pozostają we wspólności majątkowej,
     
  • przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim,
     
  • złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów, wyrażony w zeznaniu podatkowym przez oboje lub jedno z nich, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym,
     
  • do żadnego z nich nie mają zastosowania przepisy o podatku liniowym, podatku tonażowym oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem gdy dotyczy do przychodów z umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą).

Z podanego wyliczenia wynika, że jednym z warunków pozwalających skorzystać z omawianej preferencji jest istnienie między małżonkami wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy. Oznacza to, że jeżeli w trakcie roku powstanie ustrój rozdzielności majątkowej, wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe.

Zasadniczo bez znaczenia jest okoliczność czy do ustanowienia rozdzielności majątkowej doszło w drodze umowy małżeńskiej, czy na mocy orzeczenia sądu lub przepisu ustawy. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że rozdzielność majątkowa powstaje z dniem orzeczonym w wyroku, który ją ustanawia. W pewnych przypadkach dopuszczalne jest orzeczenie rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej (art. 52 § 2 K.r.o.). Skutkiem tego będzie utrata przez małżonków prawa do wspólnego rozliczenia nie tylko za rok, w którym orzeczenie zapadło, ale również za poprzednie lata podatkowe. Jeśli więc małżonkowie korzystali z możliwości wspólnego opodatkowania dochodów, muszą złożyć zeznania korygujące (por. interpretację indywidualną Ministra Finansów z 20 września 2012 r., nr DD3/033/83/KDJ/12/PK-1003).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60