Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Wspólne opodatkowanie  »   Małżeńskie zeznanie przy braku przychodów z ryczałtu
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Małżeńskie zeznanie przy braku przychodów z ryczałtu

Gazeta Podatkowa

Oboje z żoną jesteśmy tzw. etatowcami. Dodatkowo w połowie września 2016 r. rozpocząłem działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, jednak nie osiągnąłem z niej żadnych przychodów. W związku z tym złożę do końca stycznia tzw. zerowy PIT-28. Czy w takim przypadku mam prawo dochody z pracy za 2016 r. rozliczyć w złożonym wspólnie z żoną PIT-37?

NIE. W podatku dochodowym od osób fizycznych podstawową regułą jest odrębne opodatkowanie dochodów małżonków. Możliwość wspólnego rozliczenia w podatku dochodowym ustawodawca zapewnił wyłącznie tym, którzy spełniają kryteria ściśle określone w tej ustawie. Wynika z nich, że małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu mogą rozliczyć się razem za dany rok podatkowy wyłącznie wówczas, gdy:

  • pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
     
  • posiadali wspólność majątkową przez cały rok podatkowy, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku,
     
  • nie korzystali z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (nie dotyczy to przychodów z prywatnego najmu) lub kartą podatkową, albo podatkiem tonażowym,
     
  • złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów, wyrażony w zeznaniu podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Czytelnik w 2016 r. dla opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej wybrał tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To powoduje, że nie zostały spełnione warunki pozwalające na dokonanie przez małżonków wspólnego rocznego rozliczenia z podatku dochodowego. Sytuacji tej nie zmienia brak przychodów z tego źródła.

W związku z tym Czytelnik za 2016 r. złoży dwa odrębne zeznania podatkowe. Z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych rozliczy się w styczniu 2017 r. w zeznaniu składanym na formularzu PIT-28. Natomiast w zeznaniu składanym na formularzu PIT-37 do 2 maja 2017 r. (30 kwietnia 2017 r. przypada w niedzielę, stąd przesunięcie ustawowego terminu) rozliczy wynagrodzenie ze stosunku pracy. Natomiast żona Czytelnika swoje dochody z pracy w tym samym terminie rozliczy w składanym odrębnie zeznaniu PIT-37.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60