Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Wspólne opodatkowanie  »   Wspólne zeznanie podatkowe a podpis jednego z małżonków
Prenumerata 2018
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wspólne zeznanie podatkowe a podpis jednego z małżonków

Biuletyn Informacyjny

Moja żona wyjechała na dłuższy okres za granicę. Czy możemy złożyć wspólne zeznanie podatkowe za 2016 r. (PIT-37), które tylko ja podpiszę? Czy gdybym składał to zeznanie przez Internet, to żona powinna mi udzielić upoważnienia na formularzu UPL-1?

Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów w zeznaniu podatkowym za 2016 r. może podpisać tylko jeden z małżonków. Wniosek podpisany tylko przez jednego z małżonków jest traktowany na równi ze złożeniem przez tę osobę oświadczenia, że została do tego upoważniona przez współmałżonka. Powyższe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 6 ust. 2a ustawy o PDOF).

Wystarczy zatem, aby w zeznaniu podatkowym za 2016 r. (PIT-37) Czytelnik sam podpisał wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów z żoną.

Dotyczy to również zeznania podatkowego za 2016 r. składanego przez Internet. Upoważnienie na formularzu UPL-1 nie jest przy tym potrzebne.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 6 ust. 2 i 8 ustawy o PDOF, z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić tylko ci małżonkowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • oboje podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,

  • przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim,

  • przez cały rok podatkowy istnieje między nimi wspólność majątkowa,

  • żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym albo według zasad określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem uzyskiwania przychodów z tzw. prywatnego najmu) lub w ustawie o podatku tonażowym.

Natomiast małżonkowie, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie UE lub w innym państwie EOG albo w Szwajcarii oraz małżonkowie, z których jeden jest polskim rezydentem podatkowym, a drugi jest rezydentem innego niż Polska państwa UE lub innego państwa EOG albo Szwajcarii - mogą skorzystać ze wspólnego opodatkowania tylko w przypadku łącznego spełnienia przesłanek, określonych w art. 6 ust. 3a i 12 ustawy o PDOF.

Przypominamy, że aby wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków za 2016 r. był skuteczny - powinien zostać wyrażony w zeznaniu podatkowym, które zostanie złożone w ustawowym terminie, czyli najpóźniej do  2 maja 2017 r. (30 kwietnia 2017 r. przypada w niedzielę).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60