Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Wspólne opodatkowanie  »   Rozliczenie roczne małżonków pozostających w separacji
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie roczne małżonków pozostających w separacji

Gazeta Podatkowa

Sąd orzekł o separacji małżonków, co nastąpiło w 2016 r. Czy mimo tego za 2016 r. mogą oni złożyć wspólne zeznanie?

Zasadą jest, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od swoich dochodów. Przy czym ustawodawca dopuszcza odstępstwo od tej reguły dając małżonkom możliwość wspólnego opodatkowania. Mąż i żona, którzy oboje mają miejsce zamieszkania w Polsce, mogą być opodatkowani łącznie, jeżeli:

 • cały rok podatkowy pozostawali we wspólności majątkowej,
   
 • pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok,
   
 • wniosek o łączne opodatkowanie (złożony wspólnie lub przez jednego z małżonków) wyrażą w zeznaniu rocznym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (za 2016 r. do 2 maja 2017 r. gdyż 30 kwietnia przypada w niedzielę),
   
 • żaden z nich nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową oraz podatkiem tonażowym.

Separacja nie powoduje, że małżeństwo ustaje. Ma jednak ten skutek, że między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Niespełniony jest zatem warunek, że małżonkowie chcący skorzystać ze wspólnego rozliczenia muszą być we wspólności majątkowej od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Brak tej wspólności, choćby przez kilka dni w roku podatkowym, uniemożliwia podatnikom skorzystanie z przywileju wspólnego opodatkowania. Należy zatem stwierdzić, że ustanie wspólności majątkowej (w jakimkolwiek okresie roku podatkowego) na skutek separacji wyłącza prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków.

Datę ustania wspólności majątkowej wyznacza data uprawomocnienia się wyroku orzekającego separację. Ustalenie tej okoliczności ma znaczenie dla podatników w sytuacji gdy wyrok orzekający separację został wydany w danym roku podatkowym, a uprawomocnił się w roku następnym. W takim bowiem przypadku za rok, w którym wyrok został wydany, małżonkom przysługuje przywilej wspólnego opodatkowania. Odrębne zeznania będą musieli złożyć od roku następnego.

Przykład

W listopadzie 2016 r. sąd wydał wyrok orzekający separację małżonków. Orzeczenie uprawomocniło się:

 • wariant I - w grudniu 2016 r. - za ten rok małżonkowie nie mogą być opodatkowani łącznie, gdyż przez część 2016 r. między nimi nie istniała wspólność majątkowa,
 • wariant II - w styczniu 2017 r. - w tej sytuacji w rozliczeniu za 2016 r. małżonkowie mogą skorzystać z prawa wspólnego opodatkowania dochodów (przez cały ten rok pozostawali we wspólności majątkowej). Odrębnemu opodatkowaniu będą podlegali za 2017 r.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60