Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Sprzedaż nagrody konkursowej
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprzedaż nagrody konkursowej

Gazeta Podatkowa

W czerwcu 2016 r. wygrałam nagrodę główną w konkursie zorganizowanym przez magazyn ogrodniczy na najładniej zagospodarowany balkon. Nagrodą był laptop o wartości 2.300 zł. Ponieważ mam laptopa o lepszych parametrach, już w lipcu wygrany laptop sprzedałam sąsiadowi. Czy z tej sprzedaży powinnam się rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, skoro od nagrody zapłaciłam już 10% podatek? Zaznaczam, że moim jedynym dochodem jest emerytura.

Nagroda wygrana w konkursie u osoby, która ją otrzymała, generuje przychód podatkowy. W przypadku takim jak analizowany, czyli gdy wartość takiej nagrody przekracza 760 zł, podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym. To spowodowało, że Czytelniczka przed udostępnieniem wygranej musiała organizatorowi konkursu będącemu płatnikiem wpłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej (art. 41 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof).


Więcej informacji na temat zeznań rocznych dostępnych jest w serwisie www.gofin.pl, w zakładce PIT 2016.


Opodatkowanie wygranej w momencie jej otrzymania pozostaje jednak bez wpływu na ewentualne opodatkowanie jej późniejszej sprzedaży. Ono bowiem jest uzależnione wyłącznie od okresu, jaki upłynął między nabyciem nagrody a jej sprzedażą. Przychód z odpłatnego zbycia poza działalnością gospodarczą rzeczy innych niż nieruchomości u osoby fizycznej powstaje wtedy, gdy zbycie to ma miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof). W efekcie w analizowanym przypadku sprzedając laptopa w następnym miesiącu po otrzymaniu nagrody Czytelniczka uzyskała w wyniku tej transakcji przychód w podatku dochodowym.

To jednak nie przychód, a dochód z takiej sprzedaży podlega opodatkowaniu. Wyznacza go tu różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem nabycia. Różnicę tę pomniejsza się dodatkowo o wartość nakładów poniesionych na tę rzecz w czasie jej posiadania (art. 24 ust. 6 ustawy o pdof).

W sytuacji zaprezentowanej w pytaniu Czytelniczka nie poniosła wydatków na nabycie sprzedawanego sprzętu, gdyż otrzymała go w ramach konkursowej nagrody. Ponieważ jednak z tytułu otrzymania laptopa został jej jako podatnikowi określony przychód w podatku dochodowym, to należy w jej przypadku zastosować art. 22 ust. 1d ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że jeżeli w związku z otrzymaniem wygranej został po stronie podatnika ustalony przychód, to w przypadku jej odpłatnego zbycia kwota przychodu (wartość nagrody) stanowi koszt uzyskania przychodu z tej sprzedaży.

Przedmiotowy dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Należy go wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36, w którym Czytelniczka, w przeznaczonych do tego pozycjach wykaże również dochody uzyskane z emerytury.

Przykład

Pani Marianna w czerwcu 2016 r. w konkursie zorganizowanym przez magazyn ogrodniczy na najlepiej zagospodarowany balkon wygrała laptopa o wartości 2.300 zł. Od tej wygranej zapłaciła organizatorowi konkursu podatek w wysokości 230 zł. W tym samym miesiącu dokupiła do niego torbę za kwotę 98 zł, a następnie w lipcu 2016 r. sprzedała go wraz z torbą sąsiadowi za kwotę 2.450 zł.

Ponieważ sprzedaż miała miejsce przed upływem ustawowych 6 miesięcy od nabycia laptopa, u podatniczki powstał przychód podatkowy w wysokości 2.450 zł, podlegający wykazaniu w zeznaniu PIT-36 za 2016 r. Jednocześnie jako koszty uzyskania przychodu Pani Marianna wykaże kwotę 2.398 zł (tj. 2.300 zł + 98 zł). W efekcie opodatkowaniu podlegać będzie dochód w kwocie 52 zł (tj. 2.450 zł - 2.398 zł).

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60