Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Zbycie nakładów poniesionych na cudzej nieruchomości
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zbycie nakładów poniesionych na cudzej nieruchomości

Przegląd Podatku Dochodowego

Na gruntach dzierżawionych od spółdzielni mieszkaniowej wybudowałem pawilon handlowo-usługowy, który wynajmowałem innym podmiotom na potrzeby prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Sam nie prowadziłem tego rodzaju działalności. W 2016 r. zbyłem nakłady poniesione na budowę pawilonu. Czy muszę opodatkować uzyskany z tego tytułu przychód?

Tak, przychód z tytułu zbycia nakładów na budowę pawilonu, jako przychód z praw majątkowych, należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że co do zasady, budynek wzniesiony na cudzym gruncie dzieli los prawny gruntu. Oznacza to, że właścicielem takiego budynku jest właściciel gruntu, a nie osoba, która budynek wybudowała. W efekcie, dla celów podatkowych, odpłatnego zbycia nakładów poniesionych na wybudowanie pawilonu handlowo-usługowego nie można kwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof. Organy podatkowe przyjmują, że w związku z odpłatnym zbyciem nakładów poczynionych na cudzej nieruchomości zbywca osiąga przychód ze sprzedaży prawa majątkowego, o którym mowa w art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 updof (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 czerwca 2015 r., nr ITPB1/4511-498/15/PSZ).

Kierując się tym stanowiskiem, należy uznać, że w analizowanym przypadku, podatnik jest zobowiązany do rozliczenia w zeznaniu za 2016 r. dochodu uzyskanego ze zbycia prawa majątkowego (tu: nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość), łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Warto zaznaczyć, że przy ustalaniu wielkości dochodu, będzie mógł pomniejszyć uzyskany przychód o koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, czyli o wartość udokumentowanych nakładów poniesionych przy budowie pawilonu.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60