Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Brak zapłaty za sprzedaną nieruchomość
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Brak zapłaty za sprzedaną nieruchomość

Przegląd Podatku Dochodowego

W 2016 r. zbyłem nieruchomość, jednak nabywca w ustalonym terminie nie zapłacił ceny sprzedaży. Możliwe więc, że będę musiał dochodzić należności na drodze egzekucji sądowej. Czy zeznanie PIT-39 należy złożyć w roku, w którym otrzymam zapłatę?

W opisanym przypadku zeznanie PIT-39 należy złożyć za 2016 r. bez względu na termin otrzymania zapłaty za zbytą nieruchomość.

Dokonane poza działalnością gospodarczą odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a updof, stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdy zbycie ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym te nieruchomości zostały nabyte lub wybudowane. Na zasadach określonych w art. 30e updof podatnicy muszą rozliczyć uzyskany z tego tytułu dochód w osobnym zeznaniu podatkowym (PIT-39) składanym za rok, w którym go uzyskano.

Co istotne, przy ustalaniu przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nie ma zastosowania zasada wyrażona w art. 11 ust. 1 updof, zgodnie z którą przychodem są m.in. pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika. Przy ustalaniu przychodu, o którym mowa należy kierować się dyspozycją art. 19 updof, że przychodem jest wartość zbytych nieruchomości, wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Oznacza to, że podatnik (zbywca) musi rozliczyć przychód należny, o powstaniu którego nie decyduje dzień otrzymania umówionej ceny sprzedaży, lecz data zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 marca 2014 r., nr ITPB2/415-1171/13/BK). Natomiast kwestia dotycząca tego, kiedy nabywca zapłaci podatnikowi należną mu cenę sprzedaży oraz czy dokona tego dobrowolnie, czy pod przymusem w postępowaniu sądowo-egzekucyjnym, nie ma znaczenia.

Skoro zatem w opisanym przypadku umowę przenoszącą własność nieruchomości podatnik (zbywca) zawarł w 2016 r., to jego obowiązkiem jest złożenie do urzędu skarbowego, w terminie do 2 maja 2017 r., zeznania PIT-39 celem rozliczenia uzyskanego dochodu (poniesionej straty).

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60