Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Koszty w zeznaniu inne niż w PIT-11 - interpretacja indywidualna ...
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszty w zeznaniu inne niż w PIT-11 - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego
Bez względu na to czy pracodawca stosował 50% koszty uzyskania przychodów i wykazał je w PIT-11, podatnik ma prawo ująć koszty w takiej wysokości w zeznaniu, w stosunku do tej części wynagrodzenia za pracę, która faktycznie jest przychodem z tytułu wykonywania działalności o charakterze twórczym.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-733/16-1/KRB.

Wnioskodawca w ramach powierzonych obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę projektuje instalacje sanitarne, przemysłowe oraz instalacje klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, wykonując dokumentacje projektowe dla obiektów inżynierskich i kubaturowych. Każdy z wykonanych przez niego projektów jest inny, rozpatrywany i opracowywany indywidualnie. Zgodnie z zakresem obowiązków wnioskodawca uczestniczy w procesach projektowania, stając się współtwórcą całego dzieła, co w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) pozwala przypisać mu status współtwórcy. Jako autor wspomnianych projektów posiada autorskie prawa majątkowe, które przenosi na rzecz pracodawcy. Pracodawca prowadzi systemową ewidencję czasu pracy, która określa oraz rozgranicza czas pracy na czas poświęcony na twórcze prace związane z tworzeniem projektów oraz na czas przeznaczony na wykonywanie innych czynności pracowniczych niezwiązanych z procesami twórczymi. Ewidencja ta pozwala na określenie, jaka część przychodu stanowi wynagrodzenie za zbycie praw autorskich do wykonywanego dzieła.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w zaprezentowanym stanie faktycznym do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?

Zdaniem wnioskodawcy, odpowiedź powinna być twierdząca.

Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą. W wydanej interpretacji wyjaśnił, że 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 updof mogą być zastosowane do tej części wynagrodzenia, która przysługuje wnioskodawcy za pracę twórczą wykonywaną w ramach obowiązków pracowniczych. Koszty te mogą być zastosowane, jeżeli istotnie - jak twierdzi wnioskodawca - praca wykonywana przez niego jest twórcza, tzn. niepowtarzalna oraz jej efekt będzie spełniał przesłanki utworu, określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wnioskodawca istotnie otrzymuje wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na pracodawcę.

Jeżeli więc wnioskodawca przekazuje prawa autorskie na rzecz pracodawcy, a na podstawie prowadzonych systemów ewidencyjnych można ustalić, jaka część wynagrodzenia dotyczy działalności twórczej, to wnioskodawca może - bez względu na to, czy pracodawca wykazywał w informacji PIT-11 koszty zgodnie z przepisami - zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Należy podkreślić, że koszty w tej wysokości przysługują tylko w stosunku do tej części wynagrodzenia, która faktycznie jest przychodem z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z art. 22 ust. 2 updof.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60