Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Praca za granicą a wysokość przysługujących pracownikowi kosztów uzyskania przychodów ...
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Praca za granicą a wysokość przysługujących pracownikowi kosztów uzyskania przychodów - wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego
Jeśli pracownik oddelegowany czasowo za granicę przebywa w miejscowości, gdzie wykonuje pracę, to przysługują mu koszty uzyskania przychodów w podstawowej wysokości.

Tak wynika z wyroku NSA z 3 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 30/14.

Spółka wysyła (oddelegowuje) swoich pracowników do pracy na terenie Niemiec. Miejscem pracy dla pracownika jest wskazane w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy w Niemczech. Pracownicy wyjeżdżą na okres od jednego do trzech miesięcy w celu wykonywania pracy, a następnie wracają do miejsca swojego zamieszkania. Pracodawca kupuje im bilety na dojazd do miejsca wykonywania pracy, a wydatki na zakup biletów stanowią przychód pracownika.

Według spółki pobyt pracowników w Niemczech nie ma charakteru czasowego zamieszkiwania, a jedynie stanowi tymczasowe przebywanie w związku z wykonywaniem pracy. Wobec tego spółka oczekiwała od organu podatkowego potwierdzenia, że pracownikom przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów.

Organ podatkowy nie zgodził się jednak ze stanowiskiem spółki. Zdaniem tego organu oddelegowani przez spółkę pracownicy przebywający na terytorium Niemiec w związku z wykonywaniem pracy, faktycznie, czasowo tam zamieszkują. Zatem nie została spełniona przesłanka, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 updof. Odnosząc się do treści tego przepisu, organ zauważył, że przepisy prawa podatkowego nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem "stałego" i "czasowego" zamieszkania. Wskazał, że pojęcie tzw. pobytu czasowego, w odróżnieniu od tzw. pobytu stałego, oznacza, iż określona osoba fizyczna faktycznie przebywa, czyli zamieszkuje bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego, w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Dlatego też, zdaniem organu, w przedstawionym przez spółkę stanie faktycznym oddelegowani pracownicy przebywający na terytorium Niemiec w związku z wykonywaniem pracy, faktycznie, czasowo tam zamieszkują.

Podatnik nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego. Sprawa trafiła do WSA, a potem do NSA. Sądy obu instancji przyznały rację organowi podatkowemu.

Według NSA stanowiący istotę sporu przepis art. 22 ust. 2 pkt 3 updof jest jasny i nie wymaga szczególnej interpretacji. Zgodnie z tym przepisem, podwyższone koszty uzyskania przychodu przysługują, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położne poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. W omawianej sytuacji stałym miejscem zamieszkania pracowników spółki jest Polska, co nie zmienia faktu, że w związku ze świadczeniem pracy, pracownicy ci, czasowo przebywają, czyli zamieszkują na terytorium Niemiec, a nie dojeżdżają do miejsca pracy. Wobec tego pracownikom spółki nie przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w analizowanym przepisie.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60