Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Zawieszenie funkcjonowania firmy bez przychodów z działalności i zeznanie podatkowe
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zawieszenie funkcjonowania firmy bez przychodów z działalności i zeznanie podatkowe

Gazeta Podatkowa

Przychody z działalności gospodarczej od lat opodatkowuję na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Jednak w związku z kłopotami zdrowotnymi zmuszony byłem ją zawiesić w kwietniu 2016 r. na okres 12 miesięcy. Ponieważ od stycznia do marca 2016 r. chorowałem, w miesiącach tych nie osiągnąłem żadnych firmowych przychodów. Czy pomimo tego muszę złożyć PIT-36 za 2016 r.?

TAK. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podatnik jest zwolniony w oparciu o art. 44 ust. 10 ustawy o pdof z opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. To jednak nie zwalnia go z obowiązku dokonania rozliczenia w zeznaniu rocznym.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma prawa wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Obowiązujące w tym zakresie przepisy nie zabraniają mu jednak zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia oraz osiągania przychodów finansowych, także przychodów z działalności prowadzonej przed zawieszeniem.

Jak widać, zawieszenie działalności nie wyklucza całkowicie osiągania przez przedsiębiorcę przychodów z tego źródła. Jednak z uwagi na brak w tym okresie obowiązku wpłat zarówno miesięcznych, uproszczonych, jak i kwartalnych zaliczek, u korzystających z opodatkowania na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej i podatkiem liniowym) nie są one opodatkowane na bieżąco. Do opłacania zaliczek według zasad dla nich właściwych przedsiębiorcy wracają po zakończeniu okresu zawieszenia działalności.

Z prowadzeniem działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych ustawa o pdof wiąże szereg obowiązków wobec fiskusa, z których w związku z taką działalnością podatnik musi się wywiązać. Pośród nich art. 45 ust. 1 i 1a tej ustawy wymienia obowiązek składania w urzędzie skarbowym, w terminie do 30 kwietnia następnego roku, zeznania według ustalonego wzoru (dla przedsiębiorców jest to PIT-36 - dla skali podatkowej lub PIT-36L - dla podatku liniowego) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Ustawodawca, zwalniając podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych z płacenia miesięcznych, uproszczonych lub kwartalnych zaliczek na podatek w okresie objętym zawieszeniem, nie zwolnił ich jednak ze wskazanego w powołanych przepisach obowiązku składania zeznań rocznych.


Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia zeznania rocznego w okresie zawieszenia działalności bez względu na brak przychodów.


Wywiązując się z tego obowiązku Czytelnik powinien sporządzić i złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 za 2016 r. Ponieważ jednak przed zawieszeniem działalności gospodarczej - jak sam wskazał - nie osiągnął przychodów, wykaże w nim wszystkie przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej uzyskane w okresie zawieszenia - o ile takie osiągnął oraz wszystkie koszty poniesione w 2016 r. w związku z tą działalnością.

Należy podkreślić, że obowiązek złożenia zeznania dotyczy również podatników z zawieszoną działalnością, którzy w okresie zawieszenia nie osiągnęli żadnych przychodów firmowych oraz nie ponosili w tym okresie żadnych wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca obowiązku rocznego rozliczenia nie uzależnił bowiem od takich okoliczności. Dlatego też Czytelnik w takim przypadku zobowiązany będzie rozliczyć działalność gospodarczą składając za 2016 r. tzw. "zerowe" zeznanie PIT-36.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60