Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Koszty uzyskania przychodu w zeznaniu rocznym, gdy pracownik chorował ...
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszty uzyskania przychodu w zeznaniu rocznym, gdy pracownik chorował cały miesiąc

Biuletyn Informacyjny

Pracownikowi, który chorował przez cały maj 2016 r., pracodawca wypłacił wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy, bez uwzględniania w nim kosztów uzyskania przychodów za ten miesiąc. Czy w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2016 r. pracownik może sam sobie potrącić te koszty?

Z pytania nie wynika, czy za miesiąc, w którym pracownik chorował (maj 2016 r.), pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie chorobowe, czy zasiłek chorobowy. Rozpatrzmy zatem oba te przypadki.

Wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe, podobnie jak wynagrodzenie za czas przepracowany, należy do przychodów ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W związku z tym, przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, stosuje się koszty uzyskania przychodów, mimo że pracownik w danym miesiącu nie świadczył pracy. Warunkiem stosowania tych kosztów jest bowiem samo uzyskanie przychodów ze stosunku pracy, a nie faktyczne wykonywanie czynności na rzecz pracodawcy.

Jeżeli więc pracodawca przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia chorobowego nie uwzględnił kosztów uzyskania przychodów, to pracownik może to zrobić sam w rozliczeniu rocznym PIT-37.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy nie stanowi przychodów ze stosunku pracy, zalicza się go natomiast do przychodów z innych źródeł, na podstawie art. 20 ust. 1-2 ustawy o PDOF. W stosunku do przychodów z innych źródeł nie stosuje się kosztów pracowniczych. W związku z tym, jeżeli w danym miesiącu pracodawca wypłacił pracownikowi jedynie zasiłek chorobowy, to ustalając podstawę opodatkowania nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Nie może tego zrobić również sam pracownik w swoim rozliczeniu rocznym, gdyż koszty te mu nie przysługują.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60