Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   Prawo do ulgi internetowej przy braku zapłaty za ...
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prawo do ulgi internetowej przy braku zapłaty za fakturę

Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Ewelina Piotrowska

W PIT-37 za 2016 r. pierwszy raz rozliczę ulgę internetową. W 2016 r. ponosiłem wydatki na internet, ale opłaty wynikające z trzech faktur wystawionych w październiku, listopadzie i grudniu 2016 r. uregulowałem dopiero w styczniu 2017 r. Czy należności za internet zapłacone w styczniu 2017 r. wynikające z faktur wystawionych w okresie: październik-grudzień 2016 r. mogę odliczyć w PIT-37 za 2016 r. w ramach ulgi internetowej?

Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet podlegają odliczeniu od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej w roku podatkowym, w którym zostały poniesione (zapłacone). Jak wynika bowiem z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o pdof podatnicy opodatkowani według skali podatkowej odliczą od dochodu poniesione wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Wysokość tych wydatków podlega ustaleniu na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie zawierających w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty.

Zatem, po spełnieniu ustawowych warunków, Czytelnik w zeznaniu PIT-37 za 2016 r. odliczy od dochodu kwotę faktycznie poniesionych (zapłaconych) w 2016 r. wydatków za użytkowanie sieci Internet, jednak nie więcej niż 760 zł.

W konsekwencji w omawianej sprawie odliczeniu od dochodu w PIT-37 za 2016 r. nie będą podlegały wydatki za użytkowanie sieci Internet udokumentowane fakturami wystawionymi w okresie: październik-grudzień 2016 r., ponieważ zostały one uregulowane w 2017 r. Jeśli w 2017 r. Czytelnik uzyska dochody opodatkowane według skali podatkowej lub przychody opodatkowane tzw. ryczałtem ewidencjonowanym, wydatki poniesione w styczniu 2017 r. udokumentowane wskazanymi fakturami odliczy odpowiednio od dochodu lub przychodu, mimo że faktury te wystawiono w miesiącach: październik-grudzień 2016 r.

Przykład

W 2016 r. podatnik osiągnął dochody z pracy. W PIT-37 za 2016 r. pierwszy raz rozliczy ulgę internetową. W okresie styczeń-wrzesień 2016 r. poniósł wydatki za internet, które wyniosły łącznie 360 zł. Wydatki te dokumentują faktury wystawione w miesiącach: styczeń-wrzesień 2016 r. Należności za użytkowanie sieci Internet wynikające z faktur wystawionych w okresie: październik-grudzień 2016 r. w łącznej kwocie 120 zł podatnik zapłacił z opóźnieniem w styczniu 2017 r. Mimo że posiadane przez podatnika faktury wystawione w miesiącach: styczeń-grudzień 2016 r. dokumentują wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet na łączną kwotę 480 zł, odliczeniu od dochodu w zeznaniu PIT-37 za 2016 r. będzie podlegała kwota wydatków faktycznie zapłaconych w 2016 r., która wyniosła 360 zł.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60