Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   Przejazd na zabiegi rehabilitacyjne a prawo do ulgi
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przejazd na zabiegi rehabilitacyjne a prawo do ulgi

Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Ewelina Piotrowska

Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. W lipcu 2016 r. dojeżdżałem własnym samochodem na zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza specjalistę. Czy w zeznaniu PIT-37 mogę odliczyć z tego tytułu ulgę rehabilitacyjną, mimo że w 2016 r. moje dochody przekroczyły kwotę 9.120 zł?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu od dochodu podlegają m.in. faktycznie poniesione wydatki związane z używaniem samochodu osobowego w celach przejazdu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Z uprawnienia tego może jednak skorzystać właściciel (współwłaściciel) samochodu osobowego wykorzystywanego we wskazanych celach będący osobą niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia. Co istotne, kryterium dochodu, który nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 9.120 zł, o którym wspomina w pytaniu Czytelnik, odnosi się wyłącznie do osób niepełnosprawnych, które pozostają na utrzymaniu podatnika. Limit ten nie dotyczy osoby niepełnosprawnej, która chce dokonać stosownych odliczeń od dochodu w swoim zeznaniu rocznym z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.

Co prawda w przypadku wydatków na dojazdy w celu odbycia niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych ustawa nie wymaga posiadania dokumentów potwierdzających ich poniesienie, jednak, w myśl art. 26 ust. 7c pkt 3 ustawy o pdof, podatnik ma obowiązek na żądanie organów podatkowych przedstawić dowody potwierdzające prawo do tego odliczenia, w szczególności dokumenty potwierdzające zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Istotną kwestią jest także to, że omawiane wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeśli zostały faktycznie poniesione. Zastosowanie kwoty odliczenia w wysokości 2.280 zł nie dotyczy każdego podatnika uprawnionego do ulgi. Kwota 2.280 zł nie ma bowiem charakteru ryczałtowego i wyznacza jedynie górną granicę tego odliczenia w roku podatkowym. Zatem wysokość odliczenia należy ustalić biorąc pod uwagę trasę i koszt przejazdu. Ten sposób ustalenia wysokości wydatków nie wynika z przepisów ustawy o pdof, jednak jest najprostszą metodą wyliczenia wydatków na dojazdy, której nie kwestionują organy podatkowe.

Poniesione na ten cel wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, gdy nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, PFRON lub ze środków NFZ, ZFŚS lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeśli zostały częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkiem a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60