Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   Odliczenie straty z działalności gospodarczej
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczenie straty z działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Ewelina Piotrowska

W 2015 r. korzystając z opodatkowania według skali podatkowej poniosłem z działalności gospodarczej stratę podatkową. W 2016 r. zawiesiłem wykonywanie działalności i podjąłem zatrudnienie na umowę o pracę. Czy od dochodów z pracy uzyskanych w 2016 r. mogę odliczyć stratę z działalności gospodarczej poniesioną w 2015 r.?

Na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o pdof stosunek pracy oraz pozarolnicza działalność gospodarcza stanowią dwa odrębne źródła przychodów. Z kolei, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o pdof, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Co istotne, wysokość tego odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony w pytaniu stan faktyczny należy stwierdzić, że Czytelnik nie ma prawa do obniżenia dochodu uzyskanego w 2016 r. ze stosunku pracy o wysokość straty poniesionej w 2015 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza i stosunek pracy stanowią bowiem dwa różne źródła przychodów. W konsekwencji Czytelnik na warunkach wynikających z art. 9 ust. 3 ustawy o pdof stratę powstałą w 2015 r. z tytułu działalności gospodarczej może odliczyć wyłącznie od dochodu z tego samego źródła, czyli z działalności gospodarczej, uzyskanego w ciągu następnych pięciu lat podatkowych.

Przykład

Podatnik w 2015 r. prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, w której poniósł stratę w wysokości 4.000 zł.

W 2016 r. zawiesił działalność gospodarczą i został zatrudniony na umowę o pracę. Ze stosunku pracy uzyskał dochód w wysokości 56.000 zł. Podatnik nie może w zeznaniu podatkowym za 2016 r. dokonać obniżenia dochodu uzyskanego ze stosunku pracy o wartość nieprzekraczającą 50% straty powstałej w 2015 r. z działalności gospodarczej. O wysokość straty powstałej w 2015 r. z działalności gospodarczej podatnik może obniżyć w latach 2016-2020 wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, z tym że w każdym z tych lat wartość tego odliczenia nie może przekroczyć 50% tej straty.

Załóżmy, że podatnik w 2017 r. osiągnie dochód z działalności gospodarczej w wysokości 1.000 zł oraz dochód ze stosunku pracy w wysokości 58.000 zł. Wówczas od dochodu z działalności gospodarczej odliczy stratę z działalności gospodarczej powstałą w 2015 r. w wysokości 1.000 zł. Mimo że 50% tej straty wynosi 2.000 zł, podatnik odliczy stratę do wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60