Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   Odliczenie od dochodu strat z kilku lat podatkowych
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczenie od dochodu strat z kilku lat podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Ewelina Piotrowska

Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej, z której w 2016 r. uzyskałem dochód. Z kolei w 2014 r. i 2015 r. działalność ta przyniosła stratę podatkową. W jaki sposób ustalić stratę do odliczenia od dochodu z działalności gospodarczej w zeznaniu PIT-36 za 2016 r.?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu Czytelnik ma prawo obniżyć dochód z działalności gospodarczej uzyskany w 2016 r. o straty poniesione z tego źródła w 2014 r. i 2015 r. Możliwość rozliczenia (odliczenia) straty podatkowej przez podatnika przewiduje art. 9 ust. 3 ustawy o pdof. Zgodnie z tym przepisem podatnik rozlicza stratę ze źródła przychodów poniesioną za dany rok podatkowy w taki sposób, że o jej wysokość obniża dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość tego obniżenia w którymkolwiek z tych lat podatkowych nie może jednak przekroczyć 50% kwoty tej straty. W pięcioletnim okresie przewidzianym na rozliczenie straty stosownie do warunków dotyczących wysokości tego odliczenia to podatnik decyduje, w których latach i w jakiej wysokości dokona tego odliczenia.

To oznacza, że Czytelnik, aby wyliczyć kwotę przysługującego odliczenia, powinien najpierw ustalić, ile wynosi 50% straty z 2014 r. i 2015 r. Wówczas suma tych kwot będzie stanowiła wartość straty możliwą do odliczenia od dochodu za 2016 r. Z tym, że o całą wartość tej straty Czytelnik obniży dochód, gdy jego wysokość na to pozwoli. W przypadku gdy wysokość dochodu uzyskanego w 2016 r. nie będzie wystarczająca, aby odliczyć stratę z dwóch lat podatkowych, wówczas to Czytelnik we własnym zakresie zdecyduje w jakiej proporcji odliczy od dochodu stratę powstałą zarówno w 2014 r., jak i 2015 r.

Przykład

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą wykazał w PIT-36 za 2014 r. stratę w kwocie 18.000 zł i za 2015 r. stratę w kwocie 6.000 zł. W 2016 r. osiągnął dochód z działalności gospodarczej o wartości 9.200 zł. Kwota dochodu za 2016 r. nie pozwala jednak na jego obniżenie o stratę podatkową w kwocie 12.000 zł stanowiącej sumę kwot 50% straty podatkowej za 2014 r. (9.000 zł) i 50% straty za 2015 r. (3.000 zł). W związku z tym sporządzając zeznanie za 2016 r. podatnik zdecydował, że dochód za 2016 r. (9.200 zł) obniży o stratę za 2014 r. w wysokości 9.000 zł oraz o stratę za 2015 r. w kwocie 200 zł.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60