Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Wspólne opodatkowanie  »   Prawo do rozliczenia jako samotny rodzic
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prawo do rozliczenia jako samotny rodzic

Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Ewelina Piotrowska

W 2016 r. uzyskałam wyłącznie dochody z pracy opodatkowane według skali podatkowej. Oprócz tego, jako osoba rozwiedziona, samotnie wychowywałam syna, który w dniu 26 czerwca 2016 r. uzyskał pełnoletność. Syn uczy się w szkole średniej, ale od momentu ukończenia 18 lat do końca 2016 r. pracował na umowę zlecenia osiągając dochody wyższe od kwoty 3.089 zł. Czy z tego powodu w 2016 r. utraciłam prawo do rozliczenia się na zasadach określonych dla samotnych rodziców?

W przypadku Czytelniczki fakt wychowywania w 2016 r. przez kilka miesięcy małoletniego dziecka przesądza o tym, że może zeznanie PIT-37 złożyć jako tzw. samotny rodzic. Aby bowiem skorzystać w zeznaniu za dany rok podatkowy z prawa rozliczenia się na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci (art. 6 ust. 4, 8 i 10 ustawy o pdof) wystarczy posiadać ten status przez część roku podatkowego. Nie zmienia tego sytuacja, gdy w trakcie roku podatkowego dziecko uzyskało pełnoletność i osiągnęło od tego momentu dochody przekraczające kwotę 3.089 zł. Limit ten nie został zastrzeżony w stosunku do dzieci małoletnich

Jak wynika z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o pdof z możliwości rozliczenia się na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dziecko mogą skorzystać m.in. rodzice będący osobami rozwiedzionymi, którzy samotnie wychowują w roku podatkowym swoje małoletnie dziecko bez względu na to czy i jakie uzyskuje ono dochody.

Z kolei w przypadku pełnoletnich dzieci uprawnienie to przysługuje do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeżeli dzieci te uczą się m.in. w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Warunkiem jest jednak, że pełnoletnie dziecko w roku podatkowym nie uzyska dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, a także na zasadach określonych w art. 30b ustawy o pdof, w kwocie przekraczającej w 2016 r. 3.089 zł.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Czytelniczka ma prawo rozliczyć się za 2016 r. na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, ponieważ syn przez część tego roku był dzieckiem małoletnim i nie miał w jego przypadku zastosowania limit dochodów przewidziany wyłącznie dla dzieci pełnoletnich.


Aby rozliczyć się w zeznaniu wspólnie z dzieckiem, nie trzeba być samotnym rodzicem przez cały rok podatkowy.


"(...) Wnioskodawczyni posiada status osoby samotnie wychowującej dziecko i ma prawo do skorzystania za 2015 rok z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla osoby samotnie wychowującej małoletnie dziecko.

Wnioskodawczyni może rozliczyć się z synem w taki sposób, gdyż syn do 15 kwietnia 2015 r. był osobą małoletnią. Zatem fakt, że syn w 2015 r. (po uzyskaniu pełnoletności) uzyskał dochód w kwocie przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest bez znaczenia, bowiem w 2015 r. (przez część tego roku) syn był osobą małoletnią (...)".

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 lutego 2016 r., nr IPTPB2/4511-761/15-2/JR

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60