Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Wspólne opodatkowanie  »   Najem na ryczałcie a wspólne zeznanie
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Najem na ryczałcie a wspólne zeznanie

Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Agata Cieśla

Małżonkowie z 3-letnim stażem, posiadający wspólność majątkową, uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej tylko z pracy na etatach. Dodatkowo od kwietnia 2016 r. w ramach prywatnego najmu wynajmują mieszkanie będące ich wspólną własnością, opodatkowując przychody z tego tytułu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy opodatkowanie najmu w tej formie odbiera im prawo do rozliczenia dochodów ze stosunku pracy za 2016 r. we wspólnym zeznaniu?

NIE. Małżonkowie, z których każdy ma w Polsce miejsce zamieszkania, podlegają opodatkowaniu w kraju od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Zasadniczo rozliczenia z podatku dochodowego dokonują odrębnie. Razem za dany rok podatkowy mogą się rozliczyć, jeżeli przez cały rok podatkowy posiadali wspólność majątkową i pozostawali w związku małżeńskim oraz złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów, wyrażony w zeznaniu podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Ponadto, aby takie rozliczenie było możliwe, nie mogą do nich mieć zastosowania m.in. przepisy o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Od tej ostatniej zasady istnieje jednak wyjątek - dotyczy on osób osiągających przychody z tzw. prywatnego najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zatem uzyskiwanie przez jednego z małżonków lub oboje przychodów z prywatnego najmu opodatkowanych ryczałtem nie wyklucza możliwości wspólnego rozliczenia dochodów obojga opodatkowanych według skali podatkowej.

Wobec powyższego, w sytuacji opisanej w pytaniu, pomimo uzyskiwania przychodów z prywatnego najmu opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, małżonkowie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia dochodów z pracy na etacie w zeznaniu PIT-37.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60