Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Praktyki zawodowe ze stratą podatkową
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Praktyki zawodowe ze stratą podatkową

Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Agata Cieśla

W 2016 r. nasz 17-letni syn odbywał praktyki zawodowe. Ponieważ jego wynagrodzenie za pracę w ramach praktycznej nauki zawodu było niskie, pracodawca ograniczał przy poborze zaliczek przysługujące mu koszty uzyskania przychodów. W konsekwencji nie pobierał mu zaliczek. Czy w składanym zeznaniu rocznym syn może zastosować przysługujące mu koszty w pełnej wysokości i wykazać stratę, chociaż nie wynika ona z otrzymanej przez niego od pracodawcy informacji PIT-11, czy straty podatkowe mogą rozliczać w zeznaniu tylko przedsiębiorcy?

Syn Czytelników ma prawo ująć w zeznaniu pełną kwotę przysługujących mu za 2016 r. kosztów ze stosunku pracy i w efekcie wykazać stratę z tego źródła przychodów.

Zgodnie art. 9 ust. 3 ustawy o pdof o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych. Jednocześnie jednak wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty.

W ustawie o pdof ustawodawca nie zastrzegł, że strata może być generowana tylko w ramach wybranych źródeł przychodów, jak np. działalności gospodarczej. Tym samym, poza wyjątkami określonymi w art. 9 ust. 3a ustawy o pdof, można ją ponieść z każdego źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 tej ustawy, w tym m.in. ze stosunku pracy.

W sporządzonej dla syna Czytelnika informacji PIT-11 pracodawca nie mógł sam wykazać straty, gdyż nie uprawniają go do tego obowiązujące przepisy. W sytuacji gdy przychód jest niższy niż przysługujące pracownikowi koszty uzyskania, płatnik ustalając zaliczkę na podatek ma obowiązek obniżyć kwotę kosztów do wysokości przychodu. W takim przypadku przychód będzie równy kosztom uzyskania, a w konsekwencji dochód uwzględniany przez płatnika przy obliczaniu zaliczki wyniesie "0". Jednak pracownik w zeznaniu rocznym ma prawo zastosować koszty w pełnej przysługującej mu wysokości. W przypadku gdy przekroczą one kwotę przychodu, pracownik poniesie stratę ze stosunku pracy.

Wobec tego stratę poniesioną w 2016 r. ze stosunku pracy syn Czytelnika wykaże w odrębnie składanym zeznaniu podatkowym za ten rok (dochodów małoletnich dzieci z ich pracy nie łączy się bowiem z dochodami rodziców - art. 7 ust. 1 ustawy o pdof). W następnych latach podatkowych stratę będzie mógł rozliczyć na zasadach opisanych wcześniej.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60