Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Koszty wykazywane w PIT-39
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszty wykazywane w PIT-39

Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Agata Cieśla

W maju 2016 r. sprzedałem kawalerkę, którą nabyłem w 2013 r. W związku z tym muszę złożyć zeznanie PIT-39 za 2016 r. Ponieważ nie mogę skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof, muszę ustalić dochód. W jaki sposób w tej sytuacji powinienem określić i wykazać w zeznaniu koszty uzyskania przychodu, gdy mieszkanie nie było amortyzowane?

Rzeczywiście opodatkowaniu podlega nie przychód, ale dochód uzyskany w wyniku odpłatnego zbycia nieruchomości. Wyznacza go różnica pomiędzy przychodem z tego źródła a kosztami jego uzyskania, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości (o ile podlegały one amortyzacji). Amortyzacja jest w PIT-39 wykazywana w odrębnej pozycji. Podatek od tak ustalonego dochodu wynosi 19%.

Z pytania nie wynika, czy Czytelnik sprzedaną nieruchomość nabył odpłatnie, czy nieodpłatnie. Jeśli została nabyta odpłatnie, wówczas na koszty uzyskania przychodu składają się udokumentowane i zwaloryzowane koszty nabycia lub wytworzenia oraz udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, poniesione w czasie jej posiadania (art. 22 ust. 6c i ust. 6f ustawy o pdof - Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). W praktyce składają się na nie: cena nabycia lub wytworzenia nieruchomości, a także PCC, opłaty notarialne oraz wydatki na wykończenie lokalu lub budynku mieszkalnego nabytego w stanie deweloperskim lub modernizację nieruchomości w trakcie jej posiadania. Nie zalicza się jednak do nich wydatków związanych z kredytem hipotecznym zaciągniętym w celu sfinansowania zakupu, w tym m.in. zapłaconej prowizji i odsetek, opłat za ustanowienie hipoteki na rzecz kredytodawcy, kosztów przewalutowania kredytu czy kosztów spłaty kredytu spowodowanych zwyżką kursu pożyczonej waluty.

Jeżeli natomiast Czytelnik nabył nieruchomość w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, koszty ustala w oparciu o art. 22 ust. 6d ustawy o pdof. Przepis ten z kolei wskazuje, że są to udokumentowane nakłady poczynione w czasie posiadania nieruchomości, które zwiększyły jej wartość oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Koszty te nie obejmują jednak długów spadkowych (m.in. zaległych czynszów i opłat eksploatacyjnych oraz kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę).

Należy podkreślić, że aby Czytelnik mógł uwzględnić w PIT-39 omówione koszty, powinny one zostać udokumentowane. Na nakłady ponoszone w trakcie ich posiadania powinien posiadać faktury w rozumieniu przepisów o podatku VAT oraz potwierdzenia poniesienia opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy o pdof).

Przykład

Pan Antoni w maju 2016 r. sprzedał za kwotę 240.000 zł kawalerkę zakupioną w lutym 2013 r. Koszty uzyskania przychodu z tytułu tej sprzedaży wyniosły łącznie 180.000 zł i obejmowały cenę nabycia tego lokalu (130.000 zł), wydatki na jego wykończenie (40.000 zł) i opłaty notarialne i administracyjne (10.000 zł).

Pan Antoni nie zamierza przeznaczać uzyskanych w wyniku tej transakcji środków pieniężnych na własne cele mieszkaniowe. Stąd uzyskany z tego tytułu dochód (tj. 60.000 zł) powinien rozliczyć w zeznaniu PIT-39 za 2016 r., które zobowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania w terminie do 2 maja 2017 r. Wypełni je w następujący sposób:

Koszty wykazywane w PIT-39

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60