Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Strata ze zlecenia w zeznaniu rocznym
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Strata ze zlecenia w zeznaniu rocznym

Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Agata Cieśla

W kwietniu 2016 r. zostałem zwolniony z pracy. Z powodu chwilowego braku zatrudnienia w okresie letnim wykonywałem pracę na podstawie umowy zlecenia w firmie kuzyna. Zleceniodawca pobierając zaliczkę od wynagrodzenia za jego wykonanie zastosował zryczałtowane 20% koszty. Gdy podsumowałem faktyczne wydatki związane z tym zleceniem, okazało się, że pierwotnie ich nie doszacowałem, co spowodowało, że ostatecznie okazały się wyższe niż kwota wynagrodzenia. Czy w tej sytuacji w zeznaniu rocznym mogę zastosować udokumentowane koszty w faktycznej poniesionej wysokości i wykazać stratę, pomimo że w wystawionej mi informacji PIT-11 zastosowane zostały 20% zryczałtowane koszty uzyskania przychodów?

W sytuacji opisanej w pytaniu Czytelnik ma prawo wykazać w rocznym rozliczeniu pełną kwotę przysługujących mu za 2016 r. faktycznych kosztów uzyskania przychodów z umowy zlecenia, a w efekcie stratę z działalności wykonywanej osobiście.

Podatkowa strata powstaje, gdy przychody osiągnięte z danego źródła przychodów są niższe od kosztów ich uzyskania. Stratę tę należy wykazać w zeznaniu rocznym. Można ją rozliczyć w kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych (art. 9 ust. 3 ustawy o pdof).

W ustawie o pdof nie ma zastrzeżenia, z którego by wynikało, że stratę rozlicza się tylko w odniesieniu do wybranych źródeł przychodów, jak np. działalności gospodarczej. Tym samym, poza wyjątkami określonymi w art. 9 ust. 3a ustawy o pdof, można ją rozliczać z każdego źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 tej ustawy, w tym m.in. z działalności wykonywanej osobiście.


Strata z danego źródła przychodów podlega rozliczeniu wyłącznie z dochodami z tego samego źródła.


Zleceniodawca będący płatnikiem na etapie ustalania zaliczki mógł zastosować w odniesieniu do uzyskanych przez Czytelnika przychodów z umowy zlecenia, a następnie ująć w PIT-11 wyłącznie koszty zryczałtowane, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o pdof. Gdy jednak zleceniobiorca jest w stanie udowodnić, że koszty uzyskania przychodu ze zlecenia były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, w zeznaniu rocznym ma prawo zastosować koszty w wysokości faktycznie poniesionej (art. 22 ust. 10 ustawy o pdof). W przypadku gdy przekroczą one kwotę przychodu, poniesie z tego tytułu stratę.

Stąd stratę poniesioną w 2016 r. z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia) Czytelnik wykaże w zeznaniu podatkowym za ten rok. W następnych latach podatkowych stratę będzie mógł rozliczyć na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy o pdof, co oznacza m.in., że będzie mógł ją odliczyć wyłącznie od dochodu z działalności wykonywanej osobiście.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60