Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Rozliczenie w zeznaniu rocznym faktycznych kosztów dojazdu do pracy
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie w zeznaniu rocznym faktycznych kosztów dojazdu do pracy

Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Ewelina Piotrowska

Od stycznia do końca grudnia 2016 r. byłam zatrudniona na umowę o pracę u jednego pracodawcy. Ponieważ zakład pracy znajduje się poza miejscowością, w której zamieszkuję, cały rok dojeżdżałam do pracy pociągiem. W związku z tym co miesiąc ponosiłam wydatki na zakup biletu miesięcznego w kwocie 300 zł. Łącznie w 2016 r. wydałam na ten cel kwotę w wysokości 3.600 zł (12 × 300 zł). Czy w zeznaniu rocznym za 2016 r. mogę rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów ze stosunku pracy faktyczne koszty zakupu biletów miesięcznych wynoszące 3.600 zł zamiast wynikających z PIT-11 w wysokości 1.668,72 zł? Zaznaczam, że na dowód poniesienia wydatków na dojazd do pracy pociągiem posiadam imienne bilety okresowe.

Co do zasady, pracownikowi zatrudnionemu u jednego pracodawcy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w podstawowej wysokości 111,25 zł miesięcznie, a w skali roku nie więcej niż 1.335 zł. Gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę, zryczałtowane koszty pracownicze wynoszą miesięcznie 139,06 zł, a w skali roku nie więcej niż 1.668,72 zł.

Ustawodawca w art. 22 ust. 11 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) przewidział jednak możliwość zastosowania przez pracownika w zeznaniu podatkowym kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości wydatków faktycznie poniesionych na dojazd do pracy. Pracownik dysponuje takim prawem, gdy zryczałtowane koszty pracownicze, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o pdof, są niższe od rzeczywiście poniesionych na dojazdy do zakładu pracy. Aby pracownik mógł skorzystać z tego uprawnienia, dojazd do zakładu pracy musi odbywać się środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Warunkiem rozliczenia w zeznaniu podatkowym faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do zakładu pracy jest także to, by zostały one udokumentowane imiennymi biletami okresowymi. Co ważne, pracownik ma prawo wykazać w zeznaniu rocznym koszty faktycznie poniesione na dojazd do pracy bez ograniczenia kwotowym limitem ustawowym.

Wobec tego w sytuacji opisanej w pytaniu Czytelniczka może uwzględnić w zeznaniu rocznym za 2016 r. w kosztach uzyskania przychodów ze stosunku pracy wydatki faktycznie poniesione na dojazd do zakładu pracy pociągiem w kwocie 3.600 zł, gdy ich wysokość wynika z imiennych biletów okresowych.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60