Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Polikwidacyjna sprzedaż środka trwałego w zeznaniu rocznym
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Polikwidacyjna sprzedaż środka trwałego w zeznaniu rocznym

Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Agata Cieśla

Działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (punkt ksero) zlikwidowałam 31 grudnia 2015 r. i od 1 stycznia 2016 r. jestem zatrudniona na etacie. Dopiero w kwietniu 2016 r. sprzedałam wykorzystywane w zlikwidowanej firmie i będące środkami trwałymi trzy kserokopiarki. Uzyskany ze sprzedaży dochód został już opodatkowany w trakcie roku (zapłaciłam zaliczkę na podatek). Czy dochód ten powinnam również rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36L za 2016 r.?

TAK. Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia środka trwałego pozostałego po zlikwidowanej działalności gospodarczej Czytelniczka powinna rozliczyć w PIT-36L za 2016 r.

Sprzedaż środka trwałego już po zakończeniu działalności gospodarczej, ale przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła jej likwidacja, generuje przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a oraz ust. 3 pkt 12 lit. a ustawy o pdof).

Opodatkowaniu podlega jednak nie przychód, ale dochód z takiej transakcji. Dochodem z odpłatnego zbycia środka trwałego jest w tym przypadku różnica między przychodem z transakcji (uzyskaną ceną) a wydatkami na nabycie zbywanego składnika majątku, niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie. Tym samym wyznaczy go różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę dokonanych od tych środków do dnia likwidacji działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych.

Zarówno dochód ze sprzedaży, jak i zaliczkę Czytelniczka rozliczy w PIT-36L, z uwagi na to, że w działalności gospodarczej korzystała z opodatkowana podatkiem liniowym. W odrębnie składanym PIT-37 rozliczy natomiast opodatkowane według skali podatkowej przychody ze stosunku pracy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60