Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Rozliczenie alimentów od byłego męża w zeznaniu podatkowym
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie alimentów od byłego męża w zeznaniu podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Ewelina Piotrowska

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. oprócz dochodów z pracy uzyskałam także alimenty od byłego męża przyznane prawomocnym wyrokiem sądu. Świadczenie to wynosi 400 zł miesięcznie. Czy podlega ono rozliczeniu wraz z dochodami z pracy w zeznaniu podatkowym?

Otrzymane w roku podatkowym alimenty stanowią przychody z innych źródeł. Generalnie przychody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i należy je rozliczyć w zeznaniu podatkowym łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Jednak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), mogą być wolne od podatku dochodowego alimenty na rzecz:

  • dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
     
  • innych osób niż wymienione wyżej, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Tak więc dla oceny czy alimenty otrzymane przez osobę dorosłą od byłego małżonka są wolne od podatku dochodowego istotne znaczenie ma ich miesięczna wysokość przyznana na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej. Jeśli wysokość ta nie przekracza kwoty 700 zł, są one wolne od podatku dochodowego i nie podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Natomiast gdy ich miesięczna wartość przekracza 700 zł, opodatkowaniu podlega nadwyżka należnych za każdy miesiąc alimentów ponad tę kwotę. Wówczas osoba je otrzymująca samodzielnie ustala wysokość tego przychodu i rozlicza go w zeznaniu podatkowym.

Wobec tego Czytelniczka nie ma obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym alimentów otrzymanych w 2016 r. na podstawie wyroku sądu od byłego męża, ponieważ ich miesięczna wartość nie przekracza kwoty 700 zł.

Przykład 1

W 2016 r. podatniczka na podstawie wyroku sądowego otrzymywała od byłego męża alimenty w kwocie 400 zł miesięcznie. Miesięczna wartość alimentów nie przekracza kwoty 700 zł, więc przychód uzyskany z tego tytułu jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o pdof.


Przykład 2

W 2016 r. podatniczka na podstawie wyroku sądowego otrzymywała od byłego męża alimenty w kwocie 750 zł miesięcznie. Miesięczna wartość alimentów przekracza o 50 zł kwotę 700 zł stanowiącą przychód wolny od podatku dochodowego. Stąd w zeznaniu PIT-36 podatniczka wykaże kwotę 600 zł (12 × 50 zł) jako przychód z innych źródeł i rozliczy go z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60