Facebook
PIT 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2020  »  Pozostałe zagadnienia  »   Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego ze współmałżonkiem
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego ze współmałżonkiem

Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021

Podatniczka w 2020 r. sprzedała mieszkanie, którego właścicielką była trzy lata. W złożonym zeznaniu PIT-39 zadeklarowała, że dochód z transakcji podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. Przychodem uzyskanym ze zbycia mieszkania zamierza spłacić kredyt zaciągnięty wspólnie z mężem na budowę domu jednorodzinnego, w którym wspólnie mieszkają. Małżonkowie są współwłaścicielami domu w równych częściach, gdyż między nimi panuje ustrój rozdzielności majątkowej. Czy w związku ze spłatą tego kredytu podatniczka uzyska prawo do ulgi mieszkaniowej?

Z orzecznictwa wynika, że spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego pozwoli podatniczce skorzystać z ulgi mieszkaniowej, pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty przez dniem uzyskania przez nią przychodu ze zbycia mieszkania. Bez znaczenia jest natomiast okoliczność, że podatniczka jest właścicielką tylko części nieruchomości, a kredyt na jej zakup zaciągnęła wspólnie z mężem.

Sprzedaż mieszkania poza działalnością gospodarczą, przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została nabyta własność tej nieruchomości, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym i obliguje zbywcę do złożenia zeznania podatkowego PIT-39 (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w związku z art. 30e ust. 4 updof). W zeznaniu można zadeklarować, że dochód uzyskany z transakcji jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

Uzyskanie prawa do tego zwolnienia podatkowego w związku ze zbyciem omawianej nieruchomości zależy od spełnienia następujących warunków:

 • wydatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości:
  • na własne cele mieszkaniowe,
  • nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, oraz
 • udokumentowania poniesionych wydatków.

W razie wydatkowania całego przychodu ze zbycia nieruchomości na realizację celu mieszkaniowego, zwolnieniem od podatku objęty jest cały dochód uzyskany z tego tytułu. Natomiast w przypadku wydatkowania tylko części przychodu na własny cel mieszkaniowy, zwolnienie znajdzie zastosowanie do tej części uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Cele mieszkaniowe, których realizacja uprawnia do zastosowania omawianego zwolnienia podatkowego zostały wskazane w art. 21 ust. 25 updof. Do tej kategorii zalicza się m.in. wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof, na takie cele jak np. budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Na uwadze należy mieć zastrzeżenie, że chodzi wyłącznie o kredyt (pożyczkę) zaciągnięty w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Natomiast przez własny budynek rozumie się m.in. budynek stanowiący własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie (art. 21 ust. 26 updof).

Odnosząc się do wątpliwości podniesionych w pytaniu, należy zauważyć, że w celu spełnienia przesłanki określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof konieczne jest przeznaczenie na własny cel mieszkaniowy środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania. Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego w banku mającym siedzibę w Polsce na zakup domu mieszkalnego, który służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatniczki i jej rodziny, spełnia ten warunek. W przypadku więc, gdy cały przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania zostanie przeznaczony na spłatę tego kredytu, to dochód z tego tytułu będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Przy czym spłata kredytu będzie miała ten skutek, o ile został on zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia mieszkania.

Bez znaczenia dla skorzystania przez podatniczkę z omawianej ulgi mieszkaniowej jest okoliczność, że przysługuje jej 50% udział we własności domu mieszkalnego, oraz że jej mąż jest również współkredytobiorcą obowiązanym do spłaty kredytu hipotecznego. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 17 czerwca 2020 r., sygn. akt II FSK 607/20.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która nabyła nieruchomość mieszkaniową na współwłasność w częściach idealnych wraz z mężem (między małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej). W okresie uprawniającym do zwolnienia z podatku, przeznaczyła przychód ze zbycia własnej nieruchomości na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu, który obciążał oboje małżonków jako współkredytobiorców. W tych okolicznościach organ podatkowy uznał, że jedynie połowa przychodu została wydatkowana na własne cele mieszkaniowe i tylko w tej części przysługuje jej ulga mieszkaniowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. Podatniczka skutecznie zakwestionowała to stanowisko przed sądem.

Sąd zwrócił uwagę, że przepisy podatkowe nie regulują kwestii dotyczącej wspólnego rozliczania ulgi bądź zwolnienia podatkowego przez małżonków. W jego ocenie istotne znaczenie mają regulacje wynikające z prawa cywilnego (w szczególności art. 366 Kodeksu cywilnego), dotyczące solidarnego obowiązku zapłaty określonego świadczenia ciążącego na dłużnikach. Istota solidarnej odpowiedzialności dłużników polega na tym, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. W sytuacji podatniczki i jej małżonka oznacza to, że skoro zaciągnęli wspólnie kredyt na zakup nieruchomości, to każde z nich w równym stopniu było odpowiedzialne za spłatę w całości rat kapitałowych i odsetkowych. Podatniczka spłacając cały kredyt, wypełniła więc ciążące na niej zobowiązanie, zyskując jednocześnie roszczenie regresowe wobec współdłużnika (małżonka). Przechodząc natomiast na grunt przepisów podatkowych, NSA stwierdził, że: "Skoro za cel preferowany ustawodawca podatkowy uznał m.in. spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu na nabycie budynku mieszkalnego, a także gruntu lub udziału w gruncie, zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, to nie można bez wyraźnego przepisu ustawy podatkowej wprowadzać dodatkowego kryterium związanego z ustalaniem proporcji takiej spłaty, która wynika z zaciągniętego wspólnie przez podatnika i jego małżonka zobowiązania. Ustalenie takiej proporcji jak i zasad spłaty rat kredytu i odsetek należy do wewnętrznych stosunków pomiędzy współdłużnikami solidarnymi i nie może rzutować na możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku w sytuacji, gdy doszło do efektywnego wydatkowania przez podatnika dochodu z tytułu zbycia nieruchomości".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.