Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od podatku  »   Wpływ straty na limit dochodu rodziców uprawniający do ulgi ...
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wpływ straty na limit dochodu rodziców uprawniający do ulgi prorodzinnej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Rodzice wychowujący jedno dziecko, ustalając, czy ich łączny dochód mieści się w limicie, od którego uzależnione jest korzystanie z ulgi na dziecko, nie mogą pomniejszać swoich dochodów o poniesione straty.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.114.2017.1.AR.

Podatniczka, która wystąpiła z pytaniem o możliwość skorzystania z ulgi na dziecko, przedstawiając stan faktyczny sprawy, wyjaśniła, że wychowuje wraz z mężem jedno małoletnie dziecko. Drugie ich dziecko jest pełnoletnie i uzyskuje dochody. Z uwagi na rozdzielność majątkową małżonkowie rozliczają dochody odrębnie. W rozliczeniu za 2015 r. podatniczka chciała skorzystać z ulgi na dziecko małoletnie. Uważała, że ma do tego prawo, gdyż jak wyliczyła, łączne dochody jej i męża nie przekroczyły za ten rok podatkowy 112.000 zł. Przy czym ustalając wysokość łącznych dochodów, uwzględniła ona swoje dochody z pracy, które po odliczeniu składek ZUS wyniosły 98.282,78 zł, a także uzyskany przez męża dochód opodatkowany podatkiem liniowym w kwocie 30.980,72 zł i poniesioną stratę z najmu opodatkowanego według skali podatkowej w kwocie 76.140,92 zł.

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez
organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Organ podatkowy uznał, że w opisanych okolicznościach podatniczka nie ma prawa do skorzystania z ulgi na jedno dziecko. Przypomniał, że z ulg podatkowych można korzystać tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia przesłanek wskazanych w przepisach prawa.

Odnosząc się do sytuacji podatniczki, wyjaśnił, że: "(...) ograniczenie zastosowania ulgi prorodzinnej polegające na wprowadzeniu limitu dochodów, stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje rodziców posiadających jedno dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 i ust. 6.

Przy czym wysokość tych dochodów ustalić należy w sposób określony w art. 27 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, należy pomniejszyć o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

(...) Literalna wykładnia art. 27f ust. 2a ww. ustawy nie pozostawia wątpliwości, że Wnioskodawczyni ustalając wysokość dochodu za 2015 r. na potrzeby ulgi prorodzinnej winna zsumować dochody - swoje i małżonka - z poszczególnych źródeł, a więc swój dochód ze stosunku pracy i dochód małżonka opodatkowany podatkiem liniowym, pomniejszone wyłącznie o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a. Natomiast poniesiona przez męża Wnioskodawczyni strata z najmu nie może mieć wpływu na wysokość dochodu (...). Gdyby intencją ustawodawcy była możliwość kompensowania osiągniętych dochodów poniesionymi stratami, to dałby temu wyraz wprost w treści przepisu definiującego dochód na potrzeby ulgi prorodzinnej.

(...) Zatem ze względu na przekroczenie wysokości określonego (...) limitu dochodu warunkującego prawo do odliczenia, Wnioskodawczyni nie przysługuje ulga prorodzinna za 2015 r.".

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60