Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   Czy wspólnicy mogą w swoich zeznaniach odliczyć składki ZUS ...
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy wspólnicy mogą w swoich zeznaniach odliczyć składki ZUS wpłacone z rachunku bankowego spółki komandytowej?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017

Spółka komandytowa podjęła decyzję, że będzie w imieniu komandytariuszy płacić do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną tych osób. Wpłaty tych składek spółka traktuje jako zaliczki na poczet zysku. Czy komandytariusze mogą w swoich zeznaniach rocznych odliczyć składki ZUS wpłacone przez spółkę komandytową?

Tak. W sytuacji, gdy na podstawie uchwały o wypłacie zaliczek na poczet zysku spółka komandytowa wpłacała do ZUS w imieniu poszczególnych wspólników składki na ich ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - to składki zapłacone w trakcie roku podatkowego z rachunku bankowego spółki wspólnicy mogą odliczyć w swoich zeznaniach rocznych, na podstawie dokumentów stwierdzających poniesienie tych wydatków.

Wspólnik spółki komandytowej płatnikiem składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.). Z kolei kwestię dotyczącą składki na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Stosownie do przepisów obu tych ustaw, wspólnik spółki komandytowej podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Oznacza to, że składki na własne ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotną wspólnik spółki komandytowej finansuje w całości (opłaca) z własnych środków. Ubezpieczony prowadzący działalność gospodarczą powinien sam obliczać te składki i przekazywać co miesiąc do ZUS.

Zatem każdy ze wspólników spółki komandytowej jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jako płatnik ma on obowiązek zgłosić siebie do tych ubezpieczeń oraz dokonywać rozliczenia składek na oddzielnej od spółki deklaracji rozliczeniowej, w której wykazuje swoje dane identyfikacyjne. Takie też dane powinny być zawarte na dowodach wpłaty składek przekazywanych do ZUS.

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne a rozliczenie podatku dochodowego wspólnika

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową i nie posiada osobowości prawnej.

W konsekwencji to nie spółka komandytowa (jako całość) jest podatnikiem podatku dochodowego, lecz poszczególni jej wspólnicy będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi. W stosunku do wspólnika będącego osobą fizyczną skutki podatkowe związane z udziałem w spółce komandytowej należy rozpatrywać na gruncie ustawy o PDOF.

Zgodnie z regułami określonymi przez ustawodawcę, wspólnik, jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą:

  • od dochodu może odliczyć składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia społeczne - o ile składki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i ust. 13a ustawy o PDOF),
     
  • od podatku dochodowego odlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaconą w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; przy czym kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru (art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) i ust. 2 ustawy o PDOF).

Odliczenie nie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku dochodowego na podstawie ustawy o PDOF lub od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu (od dochodu - składek na ubezpieczenia społeczne, a od podatku - składki na ubezpieczenie zdrowotne) ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Odliczanie składek wpłaconych do ZUS z rachunku bankowego spółki komandytowej

Z pytania wynika, że wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę, na mocy której w ramach wypłaty zaliczek na poczet zysku - spółka wpłaca do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne poszczególnych wspólników.

W takiej sytuacji mogą powstać wątpliwości, czy składki wpłacone do ZUS z rachunku bankowego spółki komandytowej można uznać za zapłacone bezpośrednio przez podatnika (wspólnika), a tym samym podlegające odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PDOF.

Trzeba jednak mieć na względzie, że środki pieniężne, które na podstawie uchwały o wypłatach zaliczek na poczet zysku przelewane są przez spółkę komandytową do ZUS tytułem zapłaty składek w imieniu wspólników, w chwili ich przelania stanowią prywatne wydatki poszczególnych wspólników. Zgodnie bowiem z dyspozycją wspólnika, środki te nie są przekazywane na jego prywatny rachunek bankowy, lecz na uregulowanie jego zobowiązania względem ZUS. Zatem właścicielem środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę składek jest wspólnik, a nie spółka, która w regulowaniu tych składek działa w charakterze tzw. posłańca.

Ponadto należy zauważyć, że ZUS, odpowiadając na pytanie naszego Wydawnictwa, potwierdził możliwość uznania za opłacone przez wspólników składki, w sytuacji gdy płatność następuje z rachunku bankowego spółki osobowej (np. komandytowej).

W odpowiedzi, jaką uzyskaliśmy 6 maja 2016 r., czytamy m.in., że:

"(...) jeśli z dowodu wpłaty jednoznacznie wynika, którego płatnika dotyczą przekazane środki, czyli jest zachowana zgodność danych indentyfikacyjnych wykazanych na dowodzie wpłaty z danymi, na podstawie których zostało założone konto płatnika, Zakład przyjmuje, że należności zostały opłacone zgodnie z obowiązującym przepisami. W praktyce, opisanie wpłaty danymi indentyfikacyjnymi płatnika składek, na rzecz którego są dokonywane, przesądza o ich zaksięgowaniu na jego koncie w ZUS. (...)"

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
Biuletynie Informacyjnym nr 16 z 1.06.2016 r.
na str. 7-11

Wobec tego należy uznać, że w sytuacji, gdy na podstawie uchwały o wypłacie zaliczek na poczet zysku spółka komandytowa wpłacała do ZUS w imieniu poszczególnych wspólników składki na ich ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - to składki zapłacone w trakcie roku podatkowego z rachunku bankowego spółki wspólnicy mogą odliczyć w swoich zeznaniach rocznych, na podstawie dokumentów stwierdzających poniesienie tych wydatków (piszemy o nich dalej).

Dowody zapłaty składek ZUS poszczególnych wspólników z rachunku bankowego spółki komandytowej

Kwoty składek ZUS, które zostały uregulowane z rachunku bankowego spółki komandytowej w imieniu poszczególnych wspólników tej spółki, w sposób niebudzący wątpliwości powinny wynikać z dokumentów potwierdzających dokonanie ich zapłaty.

Treść tych dokumentów powinna umożliwiać jednoznaczną identyfikację konkretnego wspólnika, jak i wysokość poniesionych wydatków na omawiane cele, dotyczące tej osoby.

Oznacza to, że w rozpatrywanej sytuacji, każdy ze wspólników spółki komandytowej powinien przechowywać dla celów ewentualnej kontroli kopie dotyczących jego osoby przelewów dokonanych z rachunku bankowego tej spółki na rachunek ZUS.

Istotne znaczenie dowodowe ma również uchwała wspólników o wypłacie zaliczek na poczet zysku, na podstawie której spółka komandytowa przelewała do ZUS środki pieniężne tytułem zapłaty składek poszczególnych wspólników.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60