Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   Rozdysponowanie darowizny przez obdarowanego a prawo do ulgi podatkowej
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozdysponowanie darowizny przez obdarowanego a prawo do ulgi podatkowej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017

Spółka jawna, której przedmiotem działalności jest produkcja mebli, na podstawie protokołu przekazała w darowiźnie komplet mebli biurowych fundacji rozwoju miasta. Czy wspólnicy spółki zachowają prawo do odliczenia darowizny od dochodu, jeżeli meble zostaną przekazane do używania komendzie miejskiej policji?

Tak, o ile obdarowana fundacja spełnia kryteria określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wspólnicy spółki będą mogli odliczyć dokonaną darowiznę. Fakt, że beneficjentem pomocy udzielanej przez fundację jest jednostka sektora finansów publicznych, pozostaje bez wpływu na prawo od tego odliczenia.

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a updof, podatnik może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), m.in. organizacjom określonym w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy. Do tej kategorii organizacji zalicza się w szczególności organizacje pozarządowe, za które uważa się osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, które:

  • nie działają w celu osiągnięcia zysku i
     
  • nie są m.in. jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Z pytania wynika, że spółka jawna przekazała darowiznę na rzecz fundacji rozwoju miasta. Beneficjentem pomocy udzielanej przez tę fundację okazała się natomiast komenda miejska policji, do której ostatecznie trafiły meble będące przedmiotem darowizny dokonanej przez spółkę.

W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że gdyby spółka przekazała darowiznę bezpośrednio na rzecz komendy miejskiej policji, to nie mogłaby odliczyć jej od dochodu. Komenda policji, jako jednostka sektora finansów publicznych nie spełnia bowiem kryteriów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ponieważ jednak w analizowanym przypadku obdarowanym jest fundacja rozwoju miasta, można uznać, że są podstawy, by wspólnicy spółki skorzystali z odliczenia od dochodu wartości przekazanej darowizny, zachowując przy podziale kwoty zasadę proporcjonalności, stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 2 updof. Przed zastosowaniem odliczenia należy się jednak upewnić, czy wsparta fundacja nie została utworzona przez partie polityczne. Do takich fundacji nie mają bowiem zastosowania przepisy o działalności pożytku publicznego (art. 3 ust. 4 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Na koniec należy również podkreślić, że warunkiem odliczenia darowizny od dochodu jest jej udokumentowanie w sposób określony w art. 26 ust. 7 pkt 2 updof.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60