Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   Odliczanie straty ze sprzedaży papierów wartościowych
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczanie straty ze sprzedaży papierów wartościowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017

W 2015 r. poniosłem stratę na sprzedaży akcji spółki notowanej na giełdzie. Czy stratę tę mogę odliczyć od dochodu za 2016 r. z emerytury albo z dywidendy uzyskanej od innej spółki notowanej na giełdzie?

Strata może być odliczona jedynie od dochodów uzyskanych z tego samego źródła. Strata na sprzedaży akcji nie może być odliczona ani od dochodów z emerytury, ani z dywidendy.

Zasady ogólne odliczania straty

Zagadnienia dotyczące odliczania strat regulują przepisy art. 9 ust. 3-6 ustawy o PDOF. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o PDOF, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnicy mogą obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.


Strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła.


Ponadto, na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy o PDOF, powyższe ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zatem w ramach ww. tytułów możliwe jest rozliczanie straty, czyli np. stratę na sprzedaży akcji można odliczyć od dochodu ze sprzedaży udziałów.

Przychody z emerytury a możliwość odliczenia straty na sprzedaży akcji

W świetle art. 10 ustawy o PDOF, odrębnym źródłem przychodu jest m.in.:

  • stosunek pracy, emerytura lub renta,
     
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Przychody z kapitałów pieniężnych wymienione są w art. 17 ustawy o PDOF. Do takich zalicza się wymienione w ust. 1 pkt 6 ww. artykułu przychody m.in. z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W świetle powyższych przepisów, przychody ze sprzedaży akcji stanowią odrębne od emerytury źródło przychodów. Zatem strata na sprzedaży akcji nie może być odliczona od dochodu z emerytury.

Czy straty ze sprzedaży akcji można odliczyć od dywidendy?

Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zaliczane są do przychodów z kapitałów pieniężnych, zatem stanowią to samo źródło przychodów co przychody ze sprzedaży akcji. Jednak od dywidend nie mogą być odliczane straty ze sprzedaży akcji. Przede wszystkim dlatego, że przychody z dywidend są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, co wynika z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF (19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym przez płatnika) i w tym momencie następuje podatkowe rozliczenie tego przychodu. Tu nie może powstać strata. Podatnik ponadto nie składa zeznania z tego tytułu.

Natomiast w przypadku sprzedaży akcji, stosownie do art. 30b ustawy o PDOF, opodatkowany jest dochód, tj. różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania, a podatek od tego dochodu podatnik ma obowiązek opłacić i wykazać w zeznaniu PIT-38. Jeśli przychód jest niższy niż koszty uzyskania, wówczas powstaje strata, która może być odliczona zgodnie z ustawowymi regulacjami.

Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2015 r., nr ITPB4/4511-444/15/MP, istotne dla rozliczenia straty w ramach przychodów z kapitałów pieniężnych jest to, że podatnik, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b (czyli m.in. ze sprzedaży akcji), opodatkowuje się samodzielnie, składając we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Z kolei dochody z dywidendy (opodatkowane na zasadach określonych w art. 30a ww. ustawy) nie są objęte obowiązkiem wykazania w zeznaniu podatkowym, lecz należny podatek pobiera płatnik w chwili wypłaty, co oznacza podatkowe rozliczenie tego przychodu.

Wobec zatem odmienności zasad opodatkowania dochodów, o których mowa w art. 30a oraz 30b ustawy o PDOF, podatnik nie ma możliwości rozliczenia straty poniesionej z tytułu np. sprzedaży akcji czy objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną z dochodem uzyskanym z dywidendy.

Tak też orzekł NSA w wyroku z 29 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 739/11.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60