Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   Ustalenie kwoty odliczenia z tytułu dokonanych darowizn
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ustalenie kwoty odliczenia z tytułu dokonanych darowizn

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017

W 2016 r. podatnik osiągał dochody z pracy. Przekazał również kilka darowizn na tzw. cele szlachetne oraz na cele kultu religijnego. Czy darowizny te podlegają odliczeniu w wysokości faktycznie przekazanej?

Darowizny można odliczać w faktycznie przekazanej wysokości, chyba że ich łączna wartość przekracza 6% dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym. Wówczas kwotę odliczenia należy ograniczyć do wysokości tego limitu.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 updof, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., podatnik w zeznaniu podatkowym może odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej, wartość darowizn przekazanych w roku podatkowym na cele:

 • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
   
 • kultu religijnego,
   
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi.

Darowizny te można odliczać w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu. Wspomniany limit stosuje się przy ustalaniu kwoty odliczenia niezależnie od rodzaju dokonanej darowizny, a w przypadku dokonania różnych rodzajów darowizn - do wszystkich tych darowizn łącznie.

Skoro zatem jak wynika z pytania, podatnik w 2016 r. dokonał kilku różnych darowizn, to będą one podlegały odliczeniu w całości, o ile ich łączna kwota nie przekroczy 6% dochodu podatnika. W przeciwnym razie podatnik musi ograniczyć kwotę odliczenia do wysokości tego limitu. Chodzi przy tym o dochód ustalony w kwocie różnicy między sumą przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej a sumą kosztów uzyskania tych przychodów (a więc bez odliczeń przysługujących podatnikowi, np. z tytułu składek ZUS pobranych przez płatnika w roku podatkowym).

Przykład

W 2016 r. podatnik zatrudniony na podstawie umowy o pracę uzyskał przychód w wysokości 90.000 zł, a koszty uzyskania przychodów wyniosły 1.668,72 zł. Zatem jego dochód wyniósł 88.331,28 zł.

Podatnik przekazał również w roku podatkowym darowizny w kwocie 7.000 zł, w tym darowiznę:

 • na rzecz organizacji pożytku publicznego 5.000 zł,
   
 • na cele kultu religijnego 2.000 zł.

Wysokość poszczególnych darowizn nie przekracza kwoty stanowiącej 6% dochodu, ale łączna ich kwota przekracza ten limit. W zeznaniu podatkowym podatnik nie odliczy więc pełnej sumy darowizn, lecz musi ograniczyć odliczenie do kwoty 5.299,88 zł (tj. 6% z 88.331,28 zł).

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60