Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Wspólne opodatkowanie  »   Opodatkowanie działalności podatkiem liniowym a prawo do preferencji podatkowych
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opodatkowanie działalności podatkiem liniowym a prawo do preferencji podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017

Mąż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2016 r. oprócz przychodów z działalności uzyskał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu (otrzymał z tego tytułu PIT-11). Czy będzie on uprawniony do wspólnego rozliczenia tych dochodów z małżonkiem? Czy ma prawo do odliczenia ulgi na dzieci?

Podatnik, który wybrał opodatkowanie liniowe, nie będzie mógł rozliczyć dochodów wspólnie z małżonkiem. Natomiast w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu, opodatkowanych według skali podatkowej, podatnik będzie mógł odliczyć kwotę ulgi prorodzinnej.

Prawo do wspólnego opodatkowania małżonków

Możliwość wspólnego opodatkowania dochodów dotyczy małżonków, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska (art. 6 ust. 2 ustawy o PDOF). Jednak prawo takie przysługuje m.in. pod warunkiem, że żaden z małżonków w roku podatkowym nie był opodatkowany 19% podatkiem liniowym albo zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Nie jest natomiast przeszkodą do wspólnego opodatkowania małżonków osiąganie przychodów z:

a) działalności rolniczej;

b) najmu prywatnego (a także podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) opodatkowanych 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; w takim przypadku małżonkowie składają odrębne zeznania podatkowe z najmu prywatnego (PIT-28) i wspólne z pozostałych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (PIT-37 lub PIT-36);

c) kapitałów pieniężnych (wykazywanych w zeznaniu PIT-38), czy też dochodów opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym, np. z dywidendy, z wygranych, z odsetek uzyskanych z tytułu oszczędzania, ze sprzedaży nieruchomości.

W świetle powyższego, jeżeli podatnik do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej wybrał podatek liniowy, to nie może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dochodów wspólnie z małżonkiem (nawet gdy osiągnął inne dochody z pozostałych źródeł, opodatkowane według skali podatkowej). Niestety już sam fakt wyboru takiej formy opodatkowania wyklucza wspólne rozliczenie z małżonkiem, co wynika z art. 6 ust. 8 ustawy o PDOF.

Prawo do ulgi prorodzinnej

Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym jest również niekorzystne dla podatników chcących skorzystać z ulgi prorodzinnej, bowiem od podatku liniowego nie mogą oni odliczyć kwoty przysługującej ulgi. Z takiej preferencji mogą skorzystać ci podatnicy, których dochody są opodatkowane według skali podatkowej (art. 27f ust. 1 ustawy o PDOF). Zatem jeżeli podatnik - oprócz przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym - uzyskał także przychody (dochody) opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, z tytułu działalności wykonywanej osobiście - np. w związku z pełnieniem funkcji prezesa zarządu, zasiłek chorobowy), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów ma on prawo wykazać kwotę przysługującej do odliczenia ulgi prorodzinnej.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60