Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Wspólne opodatkowanie  »   Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016

Obowiązujący w Polsce porządek prawny dopuszcza możliwość osiągania dochodów przez osoby małoletnie. W rezultacie małoletni mogą mieć status podatnika w rozumieniu art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej. Z przepisu tego wynika bowiem, że podatnikiem jest m.in. osoba fizyczna podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Brak stosownego zastrzeżenia dotyczącego osób małoletnich wskazuje, że nie ma podstaw do wykluczenia tych osób z kręgu podatników tylko ze względu na ich wiek. Na takie wyłączenie pozwala natomiast konstrukcja opodatkowania dochodów małoletnich dzieci przyjęta w art. 7 updof.

1. Obowiązek doliczania dochodów dzieci do dochodów rodziców

Przepis art. 7 ust. 1 updof wprowadza zasadę, że dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski, dolicza się do dochodów rodziców. Zasada ta odnosi się generalnie do dochodów uzyskiwanych z majątku dzieci, nad którym zarząd sprawują rodzice biologiczni lub przysposabiający.

Zwróć uwagę!

Rodzice mają obowiązek doliczenia dochodów dzieci małoletnich do swoich dochodów pod warunkiem, że:

 • przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci,
   
 • dochody dzieci nie pochodzą z ich pracy, stypendiów lub z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

W praktyce zasada doliczania dochodów małoletnich dzieci do dochodów rodziców oznacza, że to rodzice ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie dochodów dzieci.

Jeżeli rodziców dotyczy obowiązek doliczenia dochodów małoletniego dziecka do swoich dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, to muszą oni złożyć zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. Każdy rodzic, bez względu na liczbę dzieci, których dochody ma obowiązek doliczyć, składa jeden załącznik PIT/M. Poza tym rodzice małoletnich dzieci, niezależnie od tego czy rozliczają się wspólnie, czy osobno, składają odrębne załączniki wypełnione na swoje imię i nazwisko.

PIT/M wpisuje się:

 • przychód,
   
 • koszty uzyskania przychodu,
   
 • dochód (lub stratę),
   
 • zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów.

Po wypełnieniu PIT/M, rodzice przenoszą wynikający z niego dochód oraz sumę zaliczek do odpowiednich pozycji PIT-36.

Zwróć uwagę!

Rodzice, którzy składają odrębne zeznania podatkowe, do swoich dochodów doliczają po połowie dochodów małoletnich dzieci. Wyjątkowo, jeżeli wobec rodziców została orzeczona separacja, wówczas dochody małoletniego dziecka ujawnia w swoim zeznaniu w całości ten z rodziców, który sprawuje nad dzieckiem stałą pieczę.

Mając na uwadze, że rodzice są zobowiązani doliczać dochody małoletnich dzieci, zatem w składanym zeznaniu podatkowym nie wykazują dochodów uzyskanych przez dziecko już po osiągnięciu przez nie pełnoletności w trakcie roku podatkowego. Takie dochody podlegają rozliczeniu w zeznaniu sporządzonym na imię i nazwisko dziecka oraz podpisanym przez to dziecko jako podatnika.

Przykład

Podatnik pozostaje w związku małżeńskim z matką swojego dziecka, natomiast wobec dziecka, pochodzącego z pierwszego małżeństwa, sprawuje wyłączną władzę rodzicielską. Każde z małoletnich dzieci osiągało w roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, przy czym:

 • dziecko z pierwszego małżeństwa - opodatkowane według skali podatkowej przychody z najmu mieszkania nabytego w spadku po matce,
   
 • dziecko z obecnego małżeństwa - z tytułu tantiem z praw autorskich (tj. z praw majątkowych).

Małżonkowie zamierzają rozliczyć się na preferencyjnych zasadach. Do wspólnego zeznania PIT-36 każde z nich będzie musiało dołączyć odrębny załącznik PIT/M, w którym wykaże 50% przychodów, kosztów i dochodu (straty), osiągniętych/poniesionych przez wspólne dziecko z praw majątkowych.

Podatnik w składanym przez siebie załączniku PIT/M dodatkowo będzie zobowiązany wykazać przychód, koszty i dochód dziecka osiągnięty z najmu odziedziczonego mieszkania.


2. Dochody dzieci rozliczane odrębnie

U dzieci małoletnich obowiązek podatkowy w podatku dochodowym powstaje generalnie wtedy, gdy uzyskują one dochody niepodlegające łączeniu z dochodami rodziców. Do tej kategorii ustawodawca zaliczył dochody małoletnich dzieci z:

 • własnej pracy (według stanowiska prezentowanego przez Krajową Informację Podatkową, za dochody z pracy małoletnich dzieci uważa się nie tylko dochody uzyskane m.in. ze świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych czy w ramach praktyk uczniowskich, ale także dochody osiągane np. z pozarolniczej działalności gospodarczej czy z autorstwa książki),
   
 • stypendiów oraz
   
 • przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

W przypadku osiągania przez dzieci takich dochodów, rodzice muszą złożyć odrębne zeznanie podatkowe wypełnione na imię i nazwisko dziecka, które jednak podpisują sami w jego imieniu.

Konieczność złożenia zeznania sporządzonego na imię i nazwisko małoletniego dziecka istnieje również wówczas, gdy dziecko osiąga wprawdzie dochody nieobjęte żadną z wymienionych kategorii dochodów, ale jego rodzice nie mają prawa do dysponowania takimi dochodami. Tak jest w przypadku pozbawienia rodziców przez sąd władzy rodzicielskiej lub zarządu nad majątkiem dziecka.

Ponadto bez względu na rodzaj dochodów osiąganych przez małoletnie dziecko, obowiązek sporządzenia odrębnego zeznania na imię dziecka i podpisania zeznania w jego imieniu spoczywa na osobach:

 • którym sąd powierzył wykonywanie funkcji opiekuna prawnego lub
   
 • które pełnią wobec małoletniego funkcję rodziny zastępczej.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.