Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Wykazanie w zeznaniu przychodu ze sprzedaży składników majątkowych otrzymanych w związku ...
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wykazanie w zeznaniu przychodu ze sprzedaży składników majątkowych otrzymanych w związku z wystąpieniem ze spółki osobowej

Dodatek do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (444) z dnia 20.06.2017

Czy przychody ze zbycia składników majątkowych otrzymanych w związku z wystąpieniem ze spółki osobowej należy wykazać w zeznaniu podatkowym?

Odpowiedź

Przychody ze zbycia składników majątkowych otrzymanych w związku z wystąpieniem ze spółki osobowej należy wykazać w zeznaniu PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Z uzasadnienia

"(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca był wspólnikiem spółki osobowej (dalej: Spółka). Wnioskodawca, będąc wspólnikiem Spółki, rozliczał przychody i koszty uzyskania przychodów tejże Spółki na zasadach ogólnych (według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wnioskodawca wystąpił ze Spółki. W wyniku wystąpienia otrzymał przypadające na niego niepieniężne składniki majątkowe. Wnioskodawca dokonał odpłatnego zbycia niepieniężnych składników majątkowych otrzymanych w wyniku wystąpienia ze Spółki. Zbycie składników nastąpiło przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki. W momencie zbycia składników majątkowych Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej.

(...) wybrana forma opodatkowania obowiązuje do momentu wyboru w ustawowym terminie innej formy opodatkowania. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej nie mamy do czynienia z taką zmianą. Oznacza to, że Wnioskodawcę obowiązuje dotychczasowa forma opodatkowania.

W przypadku sprzedaży składników majątkowych związanych z działalnością gospodarczą, uzyskane ze sprzedaży przychody są przychodami tej działalności. Fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi aktualnie działalności o celu zarobkowym (działalności gospodarczej), nie ma znaczenia. Ważny jest sam związek uzyskanego przychodu z działalnością gospodarczą podatnika, a taki ma miejsce wówczas, jeżeli przedmiotem sprzedaży są składniki majątkowe wykorzystywane w działalności gospodarczej podatnika, jeżeli nie upłynęło 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności (tu: nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki).

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca będzie zatem zobowiązany do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (...) na formularzu PIT-36 i wykazania w nim przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu tej sprzedaży oraz opodatkowania zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według skali podatkowej.

Reasumując - Wnioskodawca będzie zobowiązany, oprócz zapłaty podatku (w przypadku wystąpienia dochodu ze sprzedaży składników majątkowych), do ujęcia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z transakcją zbycia składników majątkowych w zeznaniu PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie".

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2017 r., nr 3063-ILPB1-3.4511.81.2017.1.MC)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60