Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Rozliczenie zbycia nieruchomości i praw majątkowych w PIT-39
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie zbycia nieruchomości i praw majątkowych w PIT-39

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
1. Obowiązek złożenia zeznania

Zeznanie PIT-39 to formularz przeznaczony do rozliczenia podatku dochodowego od uzyskanych w roku podatkowym przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof, czyli:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
   
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
   
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Złożenie tego zeznania jest konieczne, gdy odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym takie nieruchomości lub prawa majątkowe zostały nabyte lub wybudowane.

Zwróć uwagę!

W PIT-39 przedsiębiorcy rozliczają przychód z odpłatnego zbycia wykorzystywanych w działalności gospodarczej nieruchomości mieszkalnych lub praw majątkowych, o których mowa w art. 14 ust. 2c updof.

PIT-39 za 2016 r. powinni złożyć podatnicy, którzy uzyskali w 2016 r. przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2011-2016. Generalnie obowiązek ten dotyczy podatników:

 • mających miejsce zamieszkania w Polsce (rezydentów) - w przypadku uzyskania przez nich wspomnianych przychodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych do nieruchomości położonych w Polsce i za granicą,
   
 • niemających miejsca zamieszkania w Polsce (nierezydentów), którzy dokonali zbycia nieruchomości lub praw do nieruchomości położonych na terytorium Polski.
Zwróć uwagę!

Zeznanie PIT-39(7) za 2016 r. należy złożyć w terminie do 2 maja 2017 r. (termin określony ustawowo na 30 kwietnia, przypada w 2017 r. w niedzielę).

Nierezydenci, którzy zamierzają opuścić Polskę przed 2 maja 2017 r., muszą złożyć PIT-39 przed opuszczeniem terytorium Polski.

Do podatników należy decyzja w sprawie sposobu złożenia zeznania. Można tego dokonać, składając zeznanie bezpośrednio w urzędzie skarbowym, przesyłając je drogą elektroniczną lub w inny sposób określony w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej. Zeznanie trzeba skierować do właściwego urzędu skarbowego, czyli w przypadku:


2. Sporządzenie PIT-39

Przychody i koszty

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, co do zasady, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie (cena ta nie powinna odbiegać od wartości rynkowej przedmiotu zbycia), pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (np. koszty pośrednika, opłaty notarialnej, jeżeli ponosił je sprzedający, itp.). W przypadku zaś zbycia w drodze zamiany, u każdej ze stron umowy za przychód uważa się wartość zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2016 r. Darmowy program PIT 2016, z pomocą którego podatnik może sporządzić zeznanie za 2016 r., dostępny jest w serwisie www.gofin.pl

Koszty, o które podatnicy mogą pomniejszyć wykazany w zeznaniu przychód ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych, zależą od sposobu ich nabycia. I tak, jeżeli nabycie miało charakter:

 • odpłatny - za koszty uzyskania przychodu uważa się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o: 
   
  • wartość corocznej waloryzacji (zgodnie z art. 22 ust. 6f updof) oraz
    
  • udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości lub prawa, poczynione w czasie ich posiadania,
    
 • nieodpłatny (spadek, darowizna lub inny nieodpłatny sposób nabycia) - za koszty uzyskania przychodu uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości lub prawa, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości lub prawa przyjęta do opodatkowania tym podatkiem odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Różnica pomiędzy osiągniętym przychodem a kosztami jego uzyskania, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 updof, dokonanych od zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego stanowi dochód z ich odpłatnego zbycia. Jeżeli natomiast koszty uzyskania przekroczą przychód, różnica jest stratą z omawianego źródła przychodów.

Trzeba zauważyć, że konieczność uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych przy ustalaniu dochodu powstaje np. u podatników amortyzujących budynki mieszkalne wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych wykazuje się w poz. 22 PIT-39.

Dochód wolny od podatku

Zeznanie PIT-39 należy złożyć niezależnie od tego, czy z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uzyskano dochód czy poniesiono stratę.

W przypadku wykazania dochodu podatnik może w omawianym zeznaniu zadeklarować, w jakim zakresie dochód ten korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof. Wysokość zwolnienia określa się jako iloczyn osiągniętego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, co przedstawia wzór:

Dw = D x W
P

 

gdzie:

   Dw - dochód wolny od podatku,

   D - dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych,

   W - wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe,

   P - przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.

Należy podkreślić, że aby omawiane zwolnienie miało zastosowanie, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego musi zostać wydatkowany:

 • na zaspokojenie przez podatnika własnych celów mieszkaniowych, o których mowa w art. 21 ust. 25 updof,
   
 • nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
Przykład

W 2016 r. podatnik zbył lokal mieszkalny nabyty w 2011 r. Część środków uzyskanych ze sprzedaży przeznaczył na remont posiadanego budynku mieszkalnego.

Założenia:

 • przychód z odpłatnego zbycia - 320.000 zł,
   
 • koszty uzyskania przychodu - 250.000 zł,
   
 • dochód - 70.000 zł (320.000 zł - 250.000 zł),
   
 • wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe - 280.000 zł.

Obliczenie dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku:

(70.000 zł x 280.000 zł) : 320.000 zł = 61.250 zł.

Dochód do opodatkowania wynosi 8.750 zł (70.000 zł - 61.250 zł).

Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to dochód uzyskany z tego zbycia w całości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Okoliczność ta nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku złożenia PIT-39.

Podatnik, który w PIT-39 zadeklaruje, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych wydatkuje w ciągu dwóch lat na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, a warunków tych nie spełni, będzie musiał złożyć korektę zeznania i dokonać zapłaty podatku wraz z odsetkami.

Obliczenie podatku

Podstawę obliczenia podatku stanowi uzyskany dochód, pomniejszony o zadeklarowaną kwotę dochodu objętego zwolnieniem od podatku. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania podatek oblicza się przy zastosowaniu 19% stawki.

Podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W ten sam sposób zaokrągla się wykazywany w zeznaniu podatek należny.

Zwróć uwagę!

W razie wykazania w PIT-39 podatku należnego podatnicy mogą kwotę 1% tego podatku przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego, wypełniając stosowny w tej kwestii wniosek stanowiący integralną część zeznania.

Strata ze zbycia nieruchomości (praw)

Podatnicy nie mogą straty wykazanej w PIT-39 poniesionej w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości lub praw majątkowych odliczać od dochodu uzyskanego z tego tytułu w kolejnych latach podatkowych. O braku takiego uprawnienia stanowi wprost art. 9 ust. 3a pkt 1 updof.


1.3. Zbycie zagranicznych nieruchomości (praw)

Rezydenci (podatnicy mający miejsce zamieszkania w Polsce) generalnie muszą rozliczyć w PIT-39 zarówno dochody uzyskane w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości lub praw majątkowych położonych w Polsce, jak też dochody z tego tytułu uzyskane za granicą. Przy czym dochody zagraniczne uwzględnia się w zeznaniu, jeżeli:

 • nie korzystają one ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 
   
 • z państwem, w którym dochody są osiągane, Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zwróć uwagę!

Dochody uzyskane za granicą oraz zapłacony tam podatek wykazuje się w załączniku PIT/ZG. Załącznik taki wypełnia się odrębnie dla każdego państwa, w którym uzyskano dochód.

Podatek obliczony od dochodów zagranicznych lub sumy dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce podlega pomniejszeniu o podatek zapłacony w obcym państwie. Wartość tego odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Zwróć uwagę!

Do przeliczenia na złote wyrażonych w walucie obcej m.in. przychodów, kosztów ich uzyskania czy podatku zastosowanie ma średni kurs walut obcych ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu lub zapłaty podatku.

Nierezydenci (podatnicy niemający miejsca zamieszkania w Polsce) rozliczają w PIT-39 jedynie przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych położonych na terytorium Polski. Przy rozliczaniu takich przychodów stosują przepisy obowiązujące w Polsce.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.