Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Przychody i koszty ze sprzedaży papierów wartościowych (udziałów, akcji) ...
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przychody i koszty ze sprzedaży papierów wartościowych (udziałów, akcji) w PIT-38

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017

Na wstępie wyjaśnijmy, że ustawa o PDOF, definiując pojęcie papierów wartościowych (w art. 5a pkt 11), odsyła do definicji tego pojęcia zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W świetle tego przepisu, papiery wartościowe to m.in. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe.

Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskali przychody:

a) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (np. inwestujący na giełdzie), pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo

b) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

- składają zeznanie na formularzu PIT-38 w terminie do dnia 2 maja 2017 r. (30 kwietnia przypada w niedzielę, a 1 maja jest dniem świątecznym).

Zeznanie może być złożone przez internet. Składa je indywidualnie każdy podatnik. Jeśli więc małżonkowie uzyskują przychody z ww. źródeł, to każdy z nich PIT-38 składa odrębnie. Zeznanie składają także podatnicy, którzy ponieśli stratę w związku ze zbyciem ww. papierów wartościowych czy objęciem udziałów. Strata ta może być odliczona od dochodu (o zasadach jej odliczania piszemy w końcowej części tego artykułu).

W PIT-38 (w części C) podatnicy wykazują kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty - na podstawie informacji PIT-8C i innych posiadanych dokumentów dotyczących uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Przychody i moment ich powstania

Podatnicy uzyskujący przychody z omawianego źródła wykazują je w PIT-38 z uwzględnieniem momentu ich powstania - przychód ten nie zawsze powstaje z chwilą otrzymania pieniędzy. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej PIT-38 za 2016 rok (www. finanse.mf.gov.pl/pit/formularze):

 • przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (udziałów w spółkach) powstaje w momencie przeniesienia własności papierów wartościowych (udziałów) na kupującego, zatem przychodem są kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane;
   
 • przychód należny z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b) ustawy o PDOF, oraz przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, powstaje w momencie realizacji tych praw.

Jakie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych

Generalnie za koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych uważa się przede wszystkim wydatki na ich nabycie, ale także takie, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Dla podatników jest to bardzo ważna kwestia, gdyż zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PDOF - od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem jest nadwyżka przychodu ponad koszty jego uzyskania. Zatem wysokość kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio przekłada się na wysokość podatku. Niestety nie wszystkie wydatki mogą pomniejszać przychód ze sprzedaży. Ministerstwo Finansów w ww. broszurze informacyjnej podało typowe wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów, do których zaliczyło:

 • wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa × ilość papierów wartościowych),
   
 • wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane np. z obsługą rachunku przez biuro maklerskie (prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów, itp.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 7 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.979.2016.2.HS, wyjaśnił podatnikowi (podatnik nie prowadził działalności gospodarczej i jego jedynym źródłem utrzymania były przychody z kapitałów pieniężnych), że do kosztów uzyskania przychodu ze zbycia papierów wartościowych może on zaliczyć:

 • koszty internetu w tej części, w której służył on dokonywaniu operacji na giełdzie pod warunkiem, że rzeczywiście wykorzystywany był wyłącznie w celu prowadzenia transakcji na rynku kapitałowym (gdyby wykorzystywany był także w innych celach, to wydatki mogłyby zostać zaliczone do kosztów podatkowych wyłącznie w ustalonej proporcji, w jakiej internet wykorzystywany był do dokonywania transakcji kapitałowych; gdy nie jest możliwe ustalenie proporcji - to wydatku na internet w ogóle nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów),
   
 • opłaty związane z czynnościami domu maklerskiego oraz inne opłaty (tj. dodatkowe opłaty z tytułu różnorakich czynności na zlecenie klienta w rodzaju blokad na rachunku celem wystawienia świadectwa depozytowego, wydawania potwierdzeń sald na rachunkach, obsługi wezwań w trybie ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi itp.), jednak wyłącznie wówczas, gdy były przypisane do danej transakcji i służyły nabyciu papierów wartościowych; z kolei, jeśli były niezbędne, aby mogło dojść do transakcji sprzedaży papierów wartościowych, wówczas można zaliczyć je do kosztów odpłatnego zbycia.

Natomiast koszty doradztwa związanego ze sporządzeniem ekspertyzy w zakresie uznania określonych wydatków za koszty uzyskania przychodu, koszty postępowań sądowych przeciwko spółkom giełdowym oraz składki na Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie stanowią, zdaniem organu podatkowego, kosztów uzyskania przychodu ani kosztów odpłatnego zbycia.

Organ podatkowy przypomniał także, że wydatki uznane za koszty uzyskania przychodu podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodu w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, przy założeniu, że podatnik osiągnął w danym roku podatkowym przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Zasady dotyczące odliczania straty

Strata może być odliczona od dochodu. Odliczenie za 2016 rok dotyczy wyłącznie strat poniesionych z przychodów, podlegających w latach 2011-2015 opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,
   
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
   
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
   
 • udziałów w spółkach,

oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Odnośnie odliczania strat obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60