Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Przychody kapitałowe w zeznaniu PIT-38
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przychody kapitałowe w zeznaniu PIT-38

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
1. Obowiązek, sposób i termin złożenia zeznania

Zeznanie PIT-38 muszą złożyć podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskali przychody:

1) z odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
    
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
    
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
    
  • udziałów w spółkach,

2) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W przypadku uzyskania tego rodzaju przychodów za granicą, zeznanie należy złożyć wraz z załącznikiem PIT/ZG. Załącznik wypełnia się osobno dla każdego państwa, w którym uzyskano przychody kapitałowe podlegające rozliczeniu w omawianym zeznaniu.

Wymienione na wstępie przychody kapitałowe rozlicza się w PIT-38 wyłącznie indywidualnie. Każdy podatnik, w tym pozostający w związku małżeńskim, składa więc osobne zeznanie.

PIT-38 można złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, albo nadać (złożyć, wysłać) w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej, a więc m.in. w formie dokumentu elektronicznego przez internet za Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) potwierdzającym datę przyjęcia zeznania przez system e-Deklaracje generowanym w formie elektronicznej lub za pośrednictwem wyznaczonego operatora, tj. przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A.

Niezależnie od sposobu złożenia zeznania powinno ono być skierowane do urzędu skarbowego:

 • ustalonego według miejsca zamieszkania podatnika w Polsce w ostatnim dniu roku podatkowego, a jeżeli zamieszkanie w Polsce ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce - gdy podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. ma miejsce zamieszkania w Polsce),
   
 • właściwego w sprawie opodatkowania osób zagranicznych - w przypadku podatników podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. niemających miejsca zamieszkania w Polsce).
Zwróć uwagę!

Termin złożenia zeznania PIT-38(11) za 2016 r. upływa 2 maja 2017 r. (termin określony ustawowo na 30 kwietnia, w 2017 r. przypada w niedzielę).

Podatnicy objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy w 2016 r. osiągnęli przychody kapitałowe ze źródeł przychodów położonych w Polsce i zamierzają opuścić Polskę przed 2 maja 2017 r., zeznanie PIT-38 za 2016 r. muszą złożyć przed wyjazdem z Polski.


2. Sporządzenie PIT-38

Przychody i koszty oraz ustalenie dochodu/straty

W omawianym zeznaniu wykazuje się kwoty przychodów kapitałowych, koszty ich uzyskania oraz dochód lub stratę. Przy czym podatnicy objęci w Polsce:

 • nieograniczonym obowiązkiem podatkowym - wykazują przychody uzyskane w kraju i za granicą,
   
 • ograniczonym obowiązkiem podatkowym - wykazują jedynie przychody uzyskane ze źródeł położonych na terytorium Polski.
Zwróć uwagę!

Przychody, koszty, kwoty odliczeń od dochodu lub podatku, podstawę obliczenia podatku, wydatki oraz podatek wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote po kursie średnim tych walut ogłaszanym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Dane o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach wykazuje się w zeznaniu na podstawie informacji PIT-8C oraz innych dokumentów będących w posiadaniu podatników.

Należy tu przypomnieć, że w myśl art. 17 ust. 1ab updof, obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., za moment powstania przychodu:

1) z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych - uważa się dzień przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,

2) z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych - przyjmuje się dzień realizacji tych praw.

Oznacza to, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w PIT-38 wykazać trzeba całą należność z tego tytułu, choćby nie została faktycznie otrzymana (np. z powodu rozłożenia jej płatności na raty przypadające w kolejnych latach podatkowych).

Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu zależy m.in. od formy nabycia i źródła finansowania. Przykładowo, jeżeli papiery wartościowe zostały nabyte odpłatnie, to kosztami uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia są m.in. wydatki:

 • na nabycie (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych) oraz
   
 • poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane np. z obsługą rachunku przez biuro maklerskie (prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku itp.).

Z kolei za koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych nabytych przez podatnika w drodze spadku uważa się wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów oraz papierów wartościowych (art. 22 ust. 1m updof).

Koszty nie występują, gdy przedmiotem zbycia są udziały lub papiery wartościowe nabyte w drodze darowizny. W takim przypadku wolny od podatku jest dochód uzyskany ze zbycia takich udziałów czy papierów wartościowych, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn (art. 21 ust. 1 pkt 105 updof).

Obliczenie zobowiązania podatkowego

Dochód za 2016 r. wykazany w PIT-38 podatnicy mogą obniżyć na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 updof o straty poniesione w latach 2011-2015 z tytułu:

a) odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających lub udziałów w spółkach, oraz

b) objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Tak ustalony dochód, po zaokrągleniu do pełnych złotych, stanowi podstawę opodatkowania, od której oblicza się podatek dochodowy przy zastosowaniu:

 • 19% stawki podatku,
   
 • stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - pod warunkiem że podatnik podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu posiada certyfikat rezydencji.

Podatnicy objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy w zeznaniu PIT-38 wykazują do opodatkowania dochody kapitałowe uzyskane za granicą albo w Polsce i za granicą, mogą obniżyć obliczony podatek o kwotę podatku zapłaconego za granicą w takiej części, w jakiej podatek przed dokonaniem odliczenia przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą. Na tych samych zasadach w zeznaniu wykazuje się do odliczenia podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30b ust. 5c updof.

Zwróć uwagę!

Wyliczenia kwoty podatku zagranicznego podlegającego odliczeniu dokonuje się w następujący sposób:

[(suma dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce x 19%) x kwota dochodu uzyskanego za granicą] : suma dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce

Podatek należny od dochodów kapitałowych wykazuje się w zaokrągleniu do pełnych złotych. W razie wykazania podatku należnego w PIT-38, podatnicy mogą wypełnić wniosek o przekazanie 1% kwoty tego podatku na rzecz wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Obliczając kwotę do zapłaty lub kwotę nadpłaty podlegającej zwrotowi, podatnicy powinni również wykazać w PIT-38:

1) zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów (dochodów), o którym mowa w:

  • art. 29, art. 30 i art. 30a updof, jeżeli podatek nie został pobrany przez płatnika,
    
  • art. 30a ust. 1 pkt 1-5 updof, uzyskanych za granicą (m.in. z odsetek od pożyczek, z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych),

2) zapłacony za granicą podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 9 i 10 updof.

Ponadto podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu powinni wykazać w PIT-38 zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, o których mowa w art. 29 updof (osiąganych bez pośrednictwa płatnika), który wpłacali w trakcie roku podatkowego na podstawie art. 44 ust. 1b updof.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.