Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Przychody i koszty  »   Rozliczenie roczne dochodu z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie roczne dochodu z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej w razie zmiany proporcji udziałów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W umowie tej spółki udziały wspólników zostały ustalone w równej wysokości (po 50%), jednak na mocy aneksu do umowy spółki sporządzonego w dniu 1 listopada 2016 r. proporcja udziałów została zmieniona tak, że jeden wspólnik ma prawo do udziału w zysku spółki w wysokości 70%, a drugi - w wysokości 30%. Zmiana dotyczy udziałów w zysku spółki za cały 2016 r. Czy w rozliczeniu rocznym wspólnicy mogą zastosować nową proporcję udziałów, mimo że za część roku podatkowego opłacali zaliczki od dochodu ustalanego w częściach równych?

Tak, zgodnie z obowiązującym stanowiskiem, jeżeli zmiana proporcji udziałów w zyskach spółki niebędącej osobą prawną została określona wstecz, za okres roku podatkowego, to niezależnie od proporcji jaką wspólnicy stosowali przy rozliczaniu zaliczek na podatek, w zeznaniu podatkowym przychody i koszty z udziału w spółce powinni ustalić według przyjętej nowej proporcji.

W myśl art. 860 § 2 Kodeksu cywilnego, umowa spółki cywilnej powinna być zawarta na piśmie. W tej umowie mogą się znaleźć ustalenia m.in. dotyczące stosunku udziału wspólnika w zysku spółki. Zasadą kodeksową jest, że każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu, to jednak umowa spółki może inaczej ustalać stosunek ich udziału w zyskach i stratach. Możliwe jest przy tym zwolnienie niektórych wspólników od udziału w stratach, a jednocześnie niedopuszczalne jest wyłączenie wspólnika od udziału w zyskach. Poza tym, w razie wątpliwości przyjmuje się, że ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się także do jego udziału w stratach. Tak wynika z uregulowań zawartych w art. 867 § 1 i 2 K.c.

Postanowienia dotyczące udziału wspólników w zyskach spółki cywilnej są istotne również podatkowo. U każdego wspólnika przychody z udziału w spółce cywilnej określa się bowiem proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku tej spółki, a w braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że ich prawa do udziału w zysku są równe. Ta sama zasada odnosi się odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz do odliczania strat. Wynika tak z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 updof.

Co istotne, w myśl art. 5b ust. 2 updof, określone zgodnie z zasadą proporcjonalności przychody wspólnika z udziału w prowadzącej działalność gospodarczą spółce niebędącej osobą prawną, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej. W rezultacie, wspólnicy od swoich dochodów osiąganych z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, muszą opłacać w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet podatku należnego, który ustala się ostatecznie w zeznaniu podatkowym. Zarówno zaliczki, jak podatek należny wspólnicy muszą obliczać od podstawy opodatkowania ustalonej z uwzględnieniem proporcji przysługujących im praw do udziału w zysku spółki, obowiązującego w momencie ich obliczenia.

W odniesieniu do sytuacji opisanej w pytaniu oznacza to, że skoro w listopadzie 2016 r. wspólnicy w drodze aneksu do umowy spółki cywilnej zmienili ustalenia dotyczące stosunku udziału przysługujących każdemu wspólnikowi w zyskach spółki za 2016 r., to według nowej proporcji powinni ustalić podstawę obliczenia zaliczek za okresy obowiązujące od wprowadzenia tych zmian. Również w zeznaniu podatkowym podstawę obliczenia podatku dochodowego należnego za cały 2016 r. każdy ze wspólników powinien ustalić z uwzględnieniem tej nowej proporcji udziałów.

Ta kwestia nie budzi wątpliwości zarówno w świetle wyjaśnień organów podatkowych, jak też na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.

Niejednolite pozostaje natomiast stanowisko dotyczące tego, czy w odniesieniu do wspólników, u których w związku ze zmianą umowy spółki doszło do zwiększenia ich prawa do udziału w zysku, są podstawy naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu zaniżonych kwot zaliczek na podatek za okresy poprzedzające przyjęcie zmian w umowie spółki. Wśród organów podatkowych można spotkać się z wyjaśnieniami potwierdzającymi tę tezę (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 maja 2013 r., nr IBPBI/1/415-136/13/KB). Z kolei zdaniem niektórych sądów administracyjnych, zmiany w umowie spółki osobowej dotyczące zmiany udziałów wspólników w dochodach i stratach spółki nie mogą stanowić podstawy do określenia za wcześniejsze okresy, w których zaliczki były regulowane zgodnie z obowiązującą w tym okresie proporcją, odsetek za ich nieterminowe regulowanie (por. wyrok NSA z 8 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1407/14 oraz z 24 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1552/14).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.