Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Przychody i koszty  »   Świadczenia socjalne z kilku źródeł w PIT 2017
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Świadczenia socjalne z kilku źródeł w PIT 2017

Gazeta Podatkowa

Jako osoba zatrudniona w trzech zakładach pracy w każdym z nich w 2017 r. otrzymałam świadczenia pieniężne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ich łączna wartość wyniosła 980 zł, jednak u żadnego pracodawcy nie przekroczyła kwoty 380 zł uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia od podatku. Czy to oznacza, że nie muszę ich wartości wykazywać w zeznaniu rocznym?

NIE. Limit w kwocie 380 zł jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń socjalnych wypłacanych w danym roku z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.

Świadczenia otrzymywane przez pracowników mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie następujące kryteria:

  • świadczenia te są wynikiem działalności socjalnej określonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
     
  • mają charakter rzeczowy lub pieniężny,
     
  • sfinansowane zostały w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych,
     
  • wartość wszystkich otrzymanych przez pracownika świadczeń socjalnych nie może przekroczyć w 2017 r. kwoty 380 zł.

Bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary i usługi są przy tym wyłączone z zakresu tego zwolnienia.

Zatem limit rocznego zwolnienia podatkowego w kwocie 380 zł jest jeden bez względu na ilość źródeł, z jakich podatnik otrzymuje świadczenia socjalne, o których mowa w analizowanym przepisie. Z uregulowań ustawy o pdof nie wynika jednak, że podmioty wypłacające takie świadczenia lub osoby je otrzymujące mają obowiązek kontrolowania w trakcie roku podatkowego sumy ich wartości. Przykładowo dany zakład pracy powinien opodatkować świadczenia socjalne jedynie wówczas, gdy suma przekazanych przez niego świadczeń sfinansowanych z ZFŚS przekroczyła ustawowy limit. Opodatkowaniu podlega wówczas nadwyżka ponad kwotę 380 zł.

Podsumowanie przez samego pracownika wartości świadczeń otrzymanych z omawianych źródeł jest jednak konieczne po zakończeniu roku przed sporządzeniem zeznania rocznego. Może się bowiem okazać, że uzyskane przez niego z poszczególnych zakładów pracy informacje PIT-11 nie odzwierciedlają rzeczywistej wysokości przychodów z tytułu świadczeń z ZFŚS oraz od związków zawodowych podlegających opodatkowaniu.

Tak jest w sytuacji przedstawionej przez Czytelniczkę, która jest zatrudniona u trzech pracodawców i od wszystkich otrzymała świadczenia socjalne na kwotę łączną 980 zł, sfinansowane w całości ze środków ZFŚS. Wszyscy pracodawcy zastosowali do nich zwolnienie od podatku i należy się domyślać, że w konsekwencji nie wykażą ich w PIT-11. W takim przypadku Czytelniczka sama powinna w zeznaniu rocznym zwiększyć podlegające opodatkowaniu przychody ze stosunku pracy o kwotę 600 zł (tj. 980 zł - 380 zł).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60