Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Przychody i koszty  »   Wykazywanie w zeznaniu przychodów z umów zlecenia
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wykazywanie w zeznaniu przychodów z umów zlecenia

Gazeta Podatkowa

W 2017 r. uzyskiwałem przychody z wielu umów zlecenia opodatkowanych zarówno według skali podatkowej, jak i zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Czy w zeznaniu rocznym powinienem wykazać wynagrodzenia ze wszystkich tych umów? Czy wszystkie potrącone od nich składki ubezpieczeniowe mam prawo uwzględnić w PIT-37?

Wynagrodzenia z tzw. drobnych zleceń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof, opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Tego typu wynagrodzeń nie wykazuje się w rocznym zeznaniu, co wynika z art. 45 ust. 3 ustawy o pdof.

Z kolei w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof ustawodawca wskazał, że podatek dochodowy w formie ryczałtu, według stawki 18%, płatnik ma obowiązek pobrać, jeżeli:

  • zleceniobiorca nie jest jego pracownikiem oraz
     
  • kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł.

Przychodów z tego tytułu nie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, bo nie podlegają one łączeniu z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej (art. 30 ust. 8 i art. 45 ust. 3 ustawy o pdof). Z uwagi na to płatnik nie jest zobowiązany do wystawienia jakichkolwiek imiennych informacji podatkowych osobom uzyskującym przychody opodatkowane w ten sposób.


Tzw. drobnych zleceń opodatkowanych ryczałtem nie ujmuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.


Od omawianych przychodów z tzw. drobnych zleceń opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w określonych sytuacjach płatnik w trakcie roku podatkowego potrąca składki na ubezpieczenia społeczne oraz obowiązkowo składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, że nie ma obowiązku po zakończeniu roku wystawić zleceniobiorcy żadnej urzędowo określonej informacji w tym zakresie, nie oznacza jednak, że jej sporządzenie jest zakazane. Aby informację tę uzyskać, zleceniobiorca powinien wystąpić do zleceniodawcy ze stosownym wnioskiem. Płatnik może ją również wystawić z własnej woli dla celów wykazania przez zleceniobiorcę w rocznym zeznaniu podatkowym dotyczącym innych dochodów uzyskanych przez niego w danym roku podatkowym składek potrąconych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Będzie ona dla zleceniobiorcy podstawą do ustalenia wysokości przysługujących mu z tego tytułu odliczeń odpowiednio od dochodu i od podatku. Potrącone od drobnych zleceń składki na ubezpieczenia społeczne podlegają bowiem odliczeniu od dochodu opodatkowanego m.in. według skali podatkowej, czyli w omawianym przypadku dochodu ze zleceń opodatkowanych na ogólnych zasadach, a od przypadającego na nie podatku można odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne pobraną od zlecenia opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60