PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Przychody i koszty  »   Zamiana prywatnej nieruchomości a rozliczenie PIT
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zamiana prywatnej nieruchomości a rozliczenie PIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

W 2014 r. otrzymaliśmy razem z mężem w formie darowizny działkę niezabudowaną. W 2017 r. zamieniliśmy z naszymi sąsiadami tę działkę na podobną. Wartość obu niezabudowanych działek była taka sama. W związku z tym nie dokonaliśmy między sobą żadnych rozliczeń finansowych. Czy w takiej sytuacji powinniśmy złożyć zeznanie PIT-39 i wykazać w nim przychód oraz koszty w takiej samej wysokości? Czy możemy zastosować zwolnienie z PIT do kwoty 2.280 zł?

W przedstawionej sytuacji do zamiany nieruchomości doszło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym małżonkowie ją nabyli w drodze darowizny do wspólnego majątku. W konsekwencji każdy z małżonków powinien złożyć zeznanie PIT-39 za 2017 r., w którym wykaże przypadającą na niego połowę przychodu i kosztów uzyskania przychodu z tytułu tej zamiany. Przychód uzyskany przez podatnika z tytułu zamiany nieruchomości, co do zasady, może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, o ile nie przekracza kwoty 2.280 zł. Natomiast wartość zamienianej nieruchomości, którą podatnik otrzymał w drodze darowizny, nie jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zamiany tej nieruchomości.

Zamiana nieruchomości jak źródło przychodu

W myśl art. 603 i 604 Kodeksu cywilnego, przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym, kwestię powstania przychodu podatkowego rozpatruje się w stosunku do każdej ze stron umowy zamiany.

W przypadku, gdy zamiana nieruchomości przez osobę fizyczną nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej - to stanowi źródło przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko wówczas, gdy została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PDOF.

Zamiana prywatnej nieruchomości po upływie wspomnianego okresu pięciu lat nie powoduje zatem powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy kwalifikacji do źródła przychodów nie ma znaczenia, czy zamiana nieruchomości nastąpiła z dopłatą, czy bez dopłaty.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, do zamiany nieruchomości doszło jednak przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym małżonkowie ją nabyli w drodze darowizny. W takim przypadku zamiana nieruchomości stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PDOF.

Zasady opodatkowania

Dochód uzyskany z zamiany prywatnej nieruchomości podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PDOF.

Dochód ten oblicza się jako różnicę pomiędzy przychodem z zamiany nieruchomości, określonym zgodnie z art. 19 ustawy o PDOF, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d tej ustawy (różnicę tę powiększa się o ewentualne odpisy amortyzacyjne dokonane od zbywanej nieruchomości).

Zasady te mają zastosowanie przy ustalaniu dochodu u każdej ze stron umowy zamiany.

Przychód osiągnięty w danym roku z zamiany nieruchomości, koszty uzyskania tego przychodu oraz dochód bądź stratę, a także kwotę dochodu zwolnioną od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PDOF (o ile istnieją podstawy do zastosowania tego zwolnienia w związku z poniesieniem wydatków na własne cele mieszkaniowe), podatnik powinien wykazać w zeznaniu PIT-39, które zasadniczo składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W tym terminie trzeba również wpłacić kwotę podatku wynikającą z zeznania PIT-39.

UWAGA! Każdy z małżonków jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego (art. 6 ust. 1 ustawy o PDOF). Jeżeli zatem małżonkowie przed upływem ww. okresu pięciu lat dokonali zamiany nieruchomości należącej do ich wspólnego majątku, to każdy z nich powinien złożyć zeznanie PIT-39, w którym wykaże przypadającą na niego połowę przychodu i kosztów uzyskania przychodu z tytułu takiej zamiany (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PDOF). Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości wspólnego rozliczenia dochodów uzyskanych przez małżonków z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (np. w drodze zamiany).

Przychód i koszty uzyskania przychodu

Przy zamianie nieruchomości przychodem - u każdej ze stron takiej umowy - jest wyrażona w umowie wartość zbywanej nieruchomości, pomniejszona o koszty jej zbycia (np. opłatę notarialną, prowizję za pośrednictwo). Jeżeli jednak cena nieruchomości podana w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od jej wartości rynkowej, to organy podatkowe mają prawo samodzielnie określić wysokość przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości wartości rynkowej. Wynika to z art. 19 ustawy o PDOF.

Dla porządku wspomnieć należy, że wolne od podatku są przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają one kwoty 2.280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy o PDOF). Zatem w przypadku zamiany nieruchomości zwolnienie to mogłoby mieć zastosowanie, gdyby ustalona na podstawie aktu notarialnego kwota przychodu uzyskanego przez podatnika z tytułu takiej zamiany nie przekroczyła 2.280 zł. W praktyce jednak - z uwagi na ceny rynkowe nieruchomości - wydaje się to mało prawdopodobne.

Z kolei za koszty uzyskania przychodu z tytułu zamiany nieruchomości nabytej w drodze darowizny, spadku lub w inny nieodpłatny sposób uważa się:

 • udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość tej nieruchomości, poczynione w czasie jej posiadania oraz
   
 • kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania tym podatkiem (art. 22 ust. 6d ustawy o PDOF).

Wysokość poniesionych przez podatnika nakładów ustala się na podstawie faktur oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy o PDOF).

Tak więc wartość zamienianej nieruchomości, którą podatnik otrzymał nieodpłatnie (np. w drodze darowizny), nie jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zamiany tej nieruchomości.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.