Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Przychody i koszty  »   Obowiązek rozliczenia sprzedaży prywatnej rzeczy w zeznaniu podatkowym
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązek rozliczenia sprzedaży prywatnej rzeczy w zeznaniu podatkowym

Gazeta Podatkowa

W 2014 r. zakupiłam na cele prywatne samochód osobowy za kwotę 15.000 zł. W styczniu 2017 r. samochód ten sprzedałam za 20.000 zł. Czy mam obowiązek rozliczyć tę sprzedaż i zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy? Jeśli tak, to czy podatek należało wpłacić w trakcie 2017 r., czy dopiero po zakończeniu roku w związku ze złożeniem zeznania PIT-36 za 2017 r.?

Przychód ze sprzedaży składnika majątku ruchomego dokonanej poza działalnością gospodarczą należy zakwalifikować do przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o pdof. Zgodnie z tym przepisem omawiany przychód powstaje, gdy odpłatne zbycie rzeczy dokonane poza działalnością gospodarczą nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik nabył rzecz na własność. Przychodem jest wartość rzeczy wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Podstawą opodatkowania jest jednak dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy o pdof dochodem jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia a kosztem nabycia. Różnicę tę pomniejsza się dodatkowo o wartość nakładów poniesionych w czasie posiadania rzeczy. W trakcie roku podatkowego nie wpłaca się z tytułu sprzedaży rzeczy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i nie składa deklaracji. Uzyskany dochód rozlicza się dopiero po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż rzeczy. Podlega on wykazaniu w zeznaniu PIT-36 i rozliczeniu z pozostałymi przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej uzyskanymi w roku podatkowym. Złożenia zeznania należy dokonać w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie rzeczy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym po stronie Czytelnika nie powstał w 2017 r. przychód z odpłatnego zbycia samochodu osobowego. Nabycie samochodu nastąpiło w 2014 r., a jego sprzedaż miała miejsce w styczniu 2017 r. Zatem Czytelnik przed dokonaniem sprzedaży samochodu był w jego posiadaniu przez okres dłuższy niż pół roku. W konsekwencji w omawianym przypadku nie zaistniały przesłanki określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o pdof decydujące o powstaniu przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy.

Przychody i koszty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60