Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Dochody zagraniczne  »   Miejsce pobytu najbliższej rodziny może zdecydować o rezydencji podatkowej
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Miejsce pobytu najbliższej rodziny może zdecydować o rezydencji podatkowej

Przegląd Podatku Dochodowego

Na początku 2017 r. wyjechałem do Anglii i podjąłem tam pracę. W wakacje przyjechała do mnie żona z dziećmi i postanowiliśmy, że po wakacjach dzieci będą kontynuować naukę w angielskiej szkole. Prawdopodobnie pozostaniemy na stałe w Anglii. Jednak w Polsce mam mieszkanie, które wynajmuję i z tego tytułu osiągam dochody. Od kiedy należy przyjąć, że zmieniłem miejsce zamieszkania, co skutkuje ograniczeniem obowiązku podatkowego w Polsce?

Zmiana miejsca zamieszkania nastąpiła w dniu przyjazdu rodziny do Anglii. W związku z tym od tego dnia Czytelnik podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z  art. 3 ust. 1a updof, uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeżeli podatnik spełnia którykolwiek z warunków określonych w powołanym przepisie, uznany jest za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, czyli polskiego rezydenta. Zaś utrata miejsca zamieszkania na terytorium Polski nastąpi, gdy podatnik wyjedzie z naszego kraju na okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym oraz przeniesie za granicę ośrodek interesów życiowych.

W przypadku gdy ocena okoliczności faktycznych wskazuje, że podatnik przeniósł za granicę ośrodek interesów życiowych i tym samym przestał być polskim rezydentem podatkowym, to od tego momentu podlega on w Polsce obowiązkowi podatkowemu, jedynie od dochodów uzyskanych na terytorium naszego kraju.

Trzeba przy tym zauważyć, że w świetle orzecznictwa i wyjaśnień organów podatkowych, ustalenie ośrodka interesów życiowych, którego położenie decyduje o miejscu rezydencji podatkowej podatnika, wymaga dokonania indywidualnej oceny wszelkich okoliczności faktycznych wskazujących, z którym państwem od chwili wyjazdu z Polski, łączą podatnika silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze (przede wszystkim miejsce przebywania najbliższej rodziny podatnika, jego powiązania zawodowe, charakter pracy, powiązania towarzyskie, miejsce położenia składników majątku podatnika, itp.).

Z interpretacji organów podatkowych wynika, że dla ustalenia ośrodka interesów życiowych podatnika z reguły decydujące znaczenie ma miejsce zamieszkania jego najbliższej rodziny (żony lub męża oraz małoletnich dzieci). Na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 września 2012 r., nr IPPB4/415-515/12-4/SP odniósł się do sytuacji podatnika, który od ponad trzech lat większość roku podatkowego (około 260 dni) przebywał na Ukrainie i tam prowadził gospodarstwo domowe w użytkowanym przez siebie lokalu. Jednocześnie, rodzina podatnika wciąż przebywała w Polsce (ze względu na obowiązek szkolny dzieci). W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że miejsce przebywania rodziny nie jest istotne dla ustalenia miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Według tego organu podatnik nie posiada miejsce zamieszkania na Ukrainie, skoro w Polsce pozostawił najbliższą rodzinę (żonę i dzieci).

Ustalając miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, należy uwzględnić również wszelkiego rodzaju powiązania gospodarcze danej osoby. W ramach tej przesłanki mieszczą się informacje zarówno o źródłach dochodów, miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizacji różnego rodzaju inwestycji czy majątku, z którego podatnik może czerpać korzyści, miejscu sprawowania zarządu nad majątkiem, jak też faktu podlegania ubezpieczeniom społecznym i gospodarczym.

Wszystkie te okoliczności należy rozważyć w całości, uwzględniając indywidualne postępowanie danej osoby.

W opisanym przypadku należy przyjąć, że Czytelnik przestał być polskim rezydentem podatkowym z dniem przyjazdu do Anglii członków jego najbliższej rodziny. W tym kraju ma centrum interesów osobistych i gospodarczych (wynajmowane mieszkanie w Polsce nie zmienia tej kwalifikacji). Od tego momentu, zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 2a updof, Czytelnik podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu, jedynie od dochodów uzyskanych na terytorium naszego kraju (m.in. najmu mieszkania, które posiada w Polsce).

Wobec tego, dochodów uzyskanych z pracy na terytorium Wielkiej Brytanii, od momentu zmiany rezydencji Czytelnik nie powinien wykazywać w składanym w Polsce zeznaniu podatkowym za 2017 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60