Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Dochody zagraniczne  »   Złożenie zeznania przez przedsiębiorcę
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Złożenie zeznania przez przedsiębiorcę

Dodatek do Przeglądu Podatku Dochodowego

Opodatkowanie według skali podatkowej

Jeżeli osoba zamieszkała w Polsce, oprócz dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą przy pomocy zakładu, wolnych od opodatkowania w Polsce (na mocy umowy międzynarodowej), uzyskała również inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej, to znajdzie zastosowanie regulacja zawarta w art. 27 ust. 8 updof. Ma ona zastosowanie zarówno na etapie ustalania zaliczek na podatek, jak i w zeznaniu. W takim przypadku dochody uzyskane za granicą podatnik powinien wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36 oraz w załączniku PIT/ZG.

Jeżeli do dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, to w takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 27 ust. 9 updof. Na podstawie tego przepisu, od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów (w tym również uzyskanych z działalności prowadzonej za granicą) odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Dotyczy to również sytuacji, gdy polski przedsiębiorca uzyskał wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski (art. 27 ust. 9a updof).

W przypadku stosowania metody proporcjonalnego odliczenia, podatnik, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej - powinien w zeznaniu PIT-36 wykazać:

  • sumę przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. łącznie z przychodami z działalności prowadzonej za granicą,
     
  • sumę kosztów uzyskania tych przychodów,
     
  • ogólny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. łącznie z dochodem z działalności prowadzonej za granicą.

Podatek zapłacony za granicą w kwocie odpowiadającej tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą, należy wykazać w PIT-36. Ponadto, w załączniku PIT/ZG podatnik powinien wykazać dochód z działalności gospodarczej za granicą oraz podatek faktycznie zapłacony za granicą.

Podatek liniowy

Jeżeli podatnik opodatkowany podatkiem liniowym prowadzi działalność gospodarczą za granicą, a do dochodu z działalności tam prowadzonej ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, wówczas dochodu tego nie wykazuje się w PIT-36L. Dochody zagraniczne nie mają wpływu na wysokość podatku obliczonego od dochodów krajowych. Nie uwzględnia się ich również do ustalenia stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów opodatkowanych w Polsce. Do zeznania nie trzeba też dołączać załącznika PIT/ZG.

Z kolei podatnik, który wykonuje działalność za granicą, a do uzyskanych tam dochodów ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, wykazuje te zagraniczne dochody w PIT-36L. Podatek liniowy jest wówczas obliczany od łącznych krajowych i zagranicznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym, przy czym podlega on pomniejszeniu o podatek zapłacony za granicą. Podatek ten wykazuje się w PIT-36L w kwocie podlegającej odliczeniu, czyli w kwocie odpowiadającej tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Ponadto, w załączniku PIT/ZG podatnik powinien wykazać dochód z działalności gospodarczej za granicą oraz podatek faktycznie zapłacony za granicą.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Podatnik, którego przychody z działalności gospodarczej są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, musi stosować tę formę opodatkowania do wszystkich przychodów z działalności gospodarczej, w tym uzyskanych za granicą.

Na podstawie art. 12 ust. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.), przepisy art. 27 ust. 8-9a updof stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że unikanie podwójnego opodatkowania jest realizowane poprzez stosowanie przepisów ustawy o PIT (tj. art. 27 ust. 8 lub art. 27 ust. 9 i 9a updof). O tym, która z wymienionych wcześniej metod unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie w konkretnej sytuacji, decydują postanowienia zawarte w stosownej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przypadku przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zastosowanie metody wyłączenia z progresją oznacza, że przychód osiągnięty za granicą nie ma wpływu na wysokość stawki zryczałtowanego podatku dochodowego, którą opodatkowane są przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. Podatnik nie będzie więc uwzględniał w zeznaniu PIT-28 przychodów uzyskanych za granicą.

Podatnik osiągający przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i uzyskujący przychody za granicą, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą, musi przychód zagraniczny zsumować z przychodem uzyskanym w Polsce i łączną kwotę wykazać w załączniku PIT-28/A i zeznaniu PIT-28. Ponadto w PIT-28 musi wykazać podatek zapłacony za granicą, ale tylko do wysokości podatku przypadającego na dochód uzyskany za granicą.

Przykład

Polski przedsiębiorca świadczy usługi budowlane w Holandii i w Polsce. W Polsce płaci ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 5,5%. Za granicą osiąga przychody za pośrednictwem zakładu, w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowa ta przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia.

Na podstawie art. 23 ust. 5 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120), do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Holandii ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

Załóżmy, że za 2017 r. przedsiębiorca z działalności gospodarczej osiągnie przychód w wysokości 320.000 zł, w tym w Polsce 80.000 zł, a za granicą 240.000 zł i zapłaci za granicą podatek (po przeliczeniu na złote) w wysokości 20.000 zł.

Ustalenie podatku za 2017 r.:

- ryczałt od sumy przychodów (320.000 zł x 5,5%)  17.600 zł,
- podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego  
  (240.000 zł x 5,5%, jednak nie więcej niż kwota podatku jaką podatnik zapłaci za granicą)  13.200 zł,
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  
  (17.600 zł - 13.200 zł)  4.400 zł.

Przedsiębiorca, który zapłaci podatek w Holandii, podlegający rozliczeniu w Polsce z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, może w zeznaniu rocznym skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej, określonej w art. 27g updof (art. 13a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Dla uproszczenia w przykładzie pominęliśmy odliczenia i ulgi, np. z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60