Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Strata z lat ubiegłych w rocznym PIT
Prenumerata IV-XII 2018
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Strata z lat ubiegłych w rocznym PIT

Gazeta Podatkowa

W jaki sposób przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych powinien rozliczyć się w zeznaniu za 2017 r., gdy przez kilka poprzednich lat osiągał straty z działalności gospodarczej? Czy może odliczyć po 50% straty z każdego roku, czy tylko z jednego?

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty (art. 9 ust. 3 ustawy o pdof - Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). Stąd minimalny okres rozliczenia każdej straty to 2 lata, a maksymalny - 5 lat.

Podatnik będący przedsiębiorcą, który w 2017 r. uzyskał dochód, ale przez kilka poprzednich lat ponosił straty, może w rozliczeniu rocznym za ten rok podatkowy - w ramach źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza, rozliczyć straty z kilku lat poniesione w prowadzeniu tej działalności. Warunkiem rozliczenia ich w pełnej dopuszczonej przepisami ustawy o pdof wysokości jest osiągnięcie za 2017 r. wystarczająco wysokiego dochodu (przykład).


Stratę wygenerowaną w danym źródle przychodów można rozliczyć wyłącznie z dochodami z tego samego źródła.


Przykład

Podatnik od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą korzystając w niej z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

W zeznaniu za rok 2014 wykazał stratę w wysokości 37.000 zł. Również kolejne dwa lata zamknął stratami w wysokości odpowiednio: rok 2015 - 22.100 zł i rok 2016 - 11.300 zł.

I przypadek

Załóżmy, że w 2017 r. osiągnął dochód z działalności gospodarczej w wysokości 59.745 zł. W tej sytuacji podatnik będzie mógł w zeznaniu PIT-36 za 2017 r. odliczyć od tego dochodu straty za lata poprzednie w następujący sposób:

- wysokość odliczenia straty za 2014 r.: 18.500 zł
- wysokość odliczenia straty za 2015 r.: 11.050 zł
- wysokość odliczenia straty za 2016 r.: 5.650 zł
łączna kwota odliczenia z tytułu strat za lata ubiegłe 35.200 zł

Do rozliczenia w latach następnych pozostaną kwoty:

za 2014 r. - 18.500 zł, za 2015 r. - 11.050 zł i za 2016 r. - 5.650 zł.


II przypadek

Załóżmy, że w 2017 r. dochód z działalności gospodarczej podatnika wyniósł 27.670 zł. Ponieważ dochodu tego nie wystarczy na pełne odliczenie 50% strat za lata 2014-2016, podatnik będzie mógł w zeznaniu PIT-36 za 2017 r. od tego dochodu odliczyć straty za lata poprzednie w następujący sposób:

- wysokość odliczenia straty za 2014 r.: 18.500 zł
- wysokość odliczenia straty za 2015 r.: 9.170 zł
łączna kwota odliczenia z tytułu strat za lata ubiegłe 27.670 zł

Do rozliczenia w latach następnych pozostaną kwoty:

za 2014 r. - 18.500 zł, za 2015 r. - 12.930 zł (tj. nieodliczone w 2017 r. 1.880 zł + 11.050 zł) i za 2016 r. - 11.300 zł.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60