Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Ulga rehabilitacyjna na samochód
Prenumerata IV-XII 2018
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga rehabilitacyjna na samochód

Gazeta Podatkowa

Żona jest osobą niepełnosprawną. Samochód osobowy, z którego korzystają małżonkowie, zarejestrowany jest na męża - żona nie jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym. Na infolinii KIS uzyskali informację, że jeżeli mają wspólność majątkową, to żona może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej tzw. ulgę na dojazdy. Jak udowodnić w razie wezwania urzędu, że żona jest współwłaścicielem samochodu?

Podstawowym warunkiem, aby niepełnosprawny podatnik lub podatnik posiadający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mógł skorzystać ze wskazanego w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) odliczenia z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego jego własność lub współwłasność, jest poniesienie wydatku na jego używanie. Odliczenie obejmuje związane z tym wydatki każdego rodzaju, w tym paliwo, ubezpieczenie, naprawy itd., których źródłem finansowania są środki własne podatnika, niezwrócone mu w jakiejkolwiek formie.

Samo istnienie niepełnosprawności powinno zostać potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub decyzją o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej. Z kolei status osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu musi być udowodniony w szczególności wysokością uzyskanych dochodów oraz stopniem pokrewieństwa lub powinowactwa. W przypadku wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego nie jest natomiast wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne dla ustalenia prawa do odliczenia.


Darmowy program PIT Gofin 2017 do sporządzania zeznań rocznych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Dowód taki może stanowić przede wszystkim dowód rejestracyjny samochodu, orzeczenie o niepełnosprawności, lub odpis aktu małżeństwa. Resort finansów w piśmie z dnia 19 lutego 2018 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa wskazał, że gdy przepisy prawa nie wymagają urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, dowodem może być również odebrane od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, dotyczące np. poniesienia wydatku.

Wobec powyższego w sytuacji opisanej przez uczestnika forum dowodem na istnienie współwłasności samochodu może być akt małżeństwa oraz oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania dotyczące istnienia pomiędzy małżonkami ustroju wspólności majątkowej.

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60