Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Ulga rehabilitacyjna w dwóch zeznaniach podatkowych
Prenumerata 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga rehabilitacyjna w dwóch zeznaniach podatkowych

Dodatek do Przeglądu Podatku Dochodowego

Podatnik będący osobą niepełnosprawną osiąga dochody z pracy oraz przychody z najmu. W zeznaniu PIT-28 za 2017 r. pomniejszył przychody z najmu o część kwoty wydatkowanej na zakup leków. Czy nieodliczoną część tej kwoty będzie mógł odliczyć od dochodów z pracy?

Tak, podatnik może pomniejszyć dochód z pracy o tę część kwoty wydatkowanej na leki, o którą nie pomniejszył przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym.

Osoby niepełnosprawne lub podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, przy zachowaniu warunków określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Odliczenia można dokonać od:

  • przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wykazanego w zeznaniu PIT-28 składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym lub
     
  • dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej, w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, które składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Podatnik, który w roku podatkowym osiągał przychody opodatkowanie w obu wskazanych formach, dokonując ich rozliczenia w odrębnych zeznaniach podatkowych, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, odliczając poniesione wydatki w każdym z tych zeznań. Trzeba jednak pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, o ile nie zostały m.in. odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 26 ust. 13a updof).

Niedopuszczalne jest odliczenie w obu zeznaniach tej samej kwoty wydatków objętej ulgą. Z pytania wynika, że w PIT-28 podatnik pomniejszył przychód tylko o część przysługującej kwoty odliczenia, pozostałą część tej kwoty może więc odliczyć od dochodu ze stosunku pracy w PIT-37.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60