PIT 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2017  »  Odliczenia od dochodu  »   Zwrot nienależnie pobranego świadczenia
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Skala podatkowa w PIT 2017
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2017
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2017 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2017 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia
    w 2017 r. - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł
  e) leki
    w 2017 r. - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2017 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  c) cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
    w 2017 r. - w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2017 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia

Przegląd Podatku Dochodowego

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów objętych zwolnieniem od podatku na podstawie przepisów ustawy o PIT oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku. Zdarzają się jednak sytuacje, że podatnik płaci podatek od świadczeń, które następnie musi zwrócić z uwagi na to, że otrzymał je nienależnie. W takich przypadkach nie składa on korekty zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym wykazał do opodatkowania nienależne świadczenie. Aby odzyskać zapłacony podatek, powinien zastosować rozwiązanie przewidziane w art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 7h updof, o którym mowa w dalszej części tego opracowania.

1. Warunki stosowania ulgi

Podatnik może odliczać od podstawy opodatkowania kwoty zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Skorzystanie z tej preferencji jest dopuszczalne po spełnieniu określonych warunków. Podatnik może dokonać odliczenia, o ile zwrócone świadczenia:

 • uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu,
   
 • uwzględniają pobrany podatek dochodowy,
   
 • nie zostały potrącone przez płatnika.

Wymaga podkreślenia, że zwrócone kwoty nienależnie pobranych świadczeń mogą być odliczane od dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej. Jeżeli podatnik składa zeznanie PIT-36 lub PIT-37 wspólnie z małżonkiem, o kwoty zwróconych świadczeń może pomniejszyć wyłącznie swój dochód przed jego zsumowaniem z dochodem małżonka. Trzeba mieć też na uwadze regulacje zawarte w art. 26 ust. 13a updof, z których wynika, że zwrócone świadczenia nie mogą być m.in. odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podstawę stosowania omawianej preferencji przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.). W ich przypadku kwotę zwróconych świadczeń odlicza się od przychodu wykazanego w zeznaniu PIT-28, a jeżeli podatnik rozlicza przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, wówczas odliczenia powinien dokonać od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Niezależnie od tego, według których ze wskazanych zasad podatnik się rozlicza, kwoty zwróconych nienależnie pobranych świadczeń może odliczyć, gdy na potwierdzenie poniesienia wydatku posiada dokument, z którego wynika: kto, na czyją rzecz, kiedy, w jakiej wysokości oraz z jakiego tytułu dokonał zapłaty.

Co ważne, gdy kwota świadczenia przekracza wartość dochodu (przychodu) wykazanego za rok podatkowy, w którym nastąpił zwrot, jej nierozliczoną część podatnik może odliczać w zeznaniu podatkowym od dochodu (przychodu) uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Przykładowo, kwotę która nie znajdzie pokrycia w dochodzie (przychodzie) za 2017 r., będzie można rozliczyć w latach 2018-2022. Kwota, która nie znajdzie pokrycia w dochodzie (przychodzie) za te lata "przepada".


2. Brak prawa do ulgi

Organy podatkowe zwracają uwagę, że celem omawianej ulgi jest odzyskanie przez podatnika kwoty podatku, jaką zapłacił od wartości zwróconego świadczenia. Z tego względu stoją na stanowisku, że nie ma ona zastosowania, gdy podatnik dokona zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie netto, czyli bez podatku. Jako przykład można podać interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2017 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.271.2017.2.JK2. Czytamy w niej, że: "(...) przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy sytuacji, w której zwracane przez podatnika nienależnie pobrane świadczenia uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego też zwrot ten dokonywany jest w kwocie brutto, tj. łącznie z pobranymi zaliczkami na podatek dochodowy, co gwarantuje odzyskanie przez podatnika kwoty tych zaliczek.

Użyte (...) wyrażenie: »w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy« oznacza świadczenie wraz z zaliczką na podatek dochodowy. Przychodem Wnioskodawczyni była cała kwota przysługujących Jej wówczas świadczeń, a zatem jeśli świadczenia te stały się nienależne, to powinny być zwrócone w pełnej wysokości, czyli wraz z zaliczką na podatek dochodowy.

(...) dokonanie zwrotu nienależnego świadczenia (...) w kwocie netto powoduje, że Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do obniżenia dochodu o dokonany zwrot nienależnie pobranego świadczenia i tym samym nie znajdzie zastosowania powyżej cytowany przepis (...)".

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie netto (tj. bez podatku) nie daje również podstaw do ich potrącania przez płatnika, który w innym wypadku mógłby dokonywać potrącenia zwróconych przez podatnika kwot przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek). Celem uzupełnienia dodajmy, że taki tryb rozliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przewiduje art. 34 ust. 10 i art. 41b updof.

Płatnicy uprawnieni do potrącania zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez podatników
- organy rentowe,
- zakłady pracy,
- rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną,
- osoby prawne i ich jednostki organizacyjne dokonujące wypłaty rent i emerytur z zagranicy,
- jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia,
- organy zatrudnienia,
- wojewódzkie urzędy pracy,
- areszty śledcze i zakłady karne,
- spółdzielnie,
- oddziały Agencji Mienia Wojskowego,
- centrum integracji społecznej,
- podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką,
- płatnicy określeni w art. 41 updof

Odliczenia od dochodu - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.